OrganoClick genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 90 miljoner kronor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i OrganoClick AB (publ) (”OrganoClick” eller ”Bolaget”) har i dag, den 30 september 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission av cirka 17,6 miljoner aktier till en teckningskurs om 5,10 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget brutto cirka 90 miljoner kronor. Nyemissionen genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2019.

Uppdaterad 2019-09-30
Publicerad 2019-09-30

Bolaget kommer att använda likviden från Nyemissionen för att:

  • Accelerera försäljningsinsatser inom segmentet för biobaserade bindemedel för nonwoven
  • Expandera affärsområdet för gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter genom riktade marknadsåtgärder i Norden och expansion till den tyska marknaden
  • Genomföra investeringar för att öka nivån av automation i den existerande produktionen i syfte att öka produktiviteten och minska tillverkningskostnader
  • Skapa en förbättrad och mer ekonomisk kapitalstruktur

Mårten Hellberg, VD för OrganoClick, kommenterar:

”Vi gläds åt den tilltro som ett stort antal svenska och internationella investerare visat oss genom att delta i den här emissionen, som var klart övertecknad. Vi har nu medel att accelerera vår färd på den inslagna vägen av tillväxt, och kan genomföra nyckelinvesteringar och andra operationella satsningar. Detta kommer bidra till en ökad försäljningstillväxt av våra produkter som ersätter plaster och giftiga kemikalier, vilket kommer skapa värden som kommer samtliga aktieägare till godo”.

Teckningskursen i Nyemissionen fastställdes genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande, och motsvarar en rabatt om 7,3% gentemot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 30 september 2019.

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder och Aktia Asset Management. Skälet till avvikelsen från befintliga ägares företrädesrätt var huvudsakligen att diversifiera aktieägarbasen och att möjliggöra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 17 647 058 till 92 112 789, och aktiekapitalet med 176 470,59 kronor till 921 127,91 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 19,2%, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under 180 dagar från och med den 1 oktober 2019.

I samband med Nyemissionen engagerades ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

Platsannonser