Sponsrat Sponsrat

OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

"Vi har återigen vind i seglen och växer med 20 % under kvartalet, till totalt 22,1 (18,4) miljoner kr. Våra nya kunder har nu börjat generera försäljning för oss men vi växer även med flera befintliga kunder. Både affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter och Funktionellt trä växer starkt men även de andra produktsegmenten har börjat komma igång. Förändrad produktmix förbättrar vår bruttomarginal (efter rörliga kostnader) till 46 (44) %. Hävstången i vår affär börjar nu synas tydligt då vi lyckats minska våra operativa kostnader med totalt 1,6 miljoner kr under kvartalet samtidigt som vi ökat försäljningen med 20 %. Sammantaget resulterade detta i ett positivt EBITDA* om 0,8 (-3,0) miljoner kr och rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 2,5 miljoner kr till -2,1 (-4,6) miljoner kr."

Uppdaterad 2019-05-09
Publicerad 2019-05-09

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019

Koncernen jämfört med första kvartalet 2018 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,15 (18,40) miljoner kr.

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,80 (-2,96) miljoner kr.

» Kassaflöde från den löpande verksamheten1 -1,72 (-13,47) miljoner kr.

» Resultat före skatt uppgick till -3,01 (-4,95) miljoner kr.

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Platsannonser