Annons

Annons

Ökad tillgänglighet och fler byggrätter i Arenastaden

Kommunstyrelsen i Solna har fattat beslut om att gå vidare med den gemensamma visionen för Solna stationsområde, som innebär ökad tillgänglighet till och från Arenastaden. Här ska dagens kollektivtrafik – pendeltåg, tvärbana och bussar - kunna samsas med nya kollektivtrafikslag såsom tunnelbana, regionaltåg och Arlanda Express vid sidan om gång-, cykel- och biltrafik.

En ny entré skapas till Arenastaden med nya arbetsplatser, bostäder, ny stationsbyggnad och ett ökat serviceutbud med fler caféer, kiosker och restauranger. Förslaget innebär även en principöverenskommelse mellan Fabege och Solna stad att markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande totalt cirka 91 000 kvm BTA, varav 18 000 kvm avser bostäder (cirka 180 lägenheter) och 73 000 kvm kontor.

-          De nya byggrätterna gör det möjligt för oss att skapa en fantastisk entré till Arenastaden. Vi har höga ambitioner både vad gäller utvecklingen av Dalvägen och skapandet av de nya kvarteren och är glada för att de första stegen mot den nya visionen för Solna station nu är tagna, berättar Christian Hermelin, VD Fabege.

I syfte att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter görs en översyn av gatustrukturen i anslutning till Solna stationsområdet. Inriktningen är att Råsta strandväg ska ersätta Dalvägen som områdets huvudgata och ansluta till området från rondellen vid Frösundaleden. Dalvägen blir gåfartsgata, där gående, cyklister och bilister samsas på gåendes villkor, och där den nya tunnelbanestationen placeras med kapacitet för stora flöden. Angöringen för bussar på Frösundaleden förbättras genom att hållplatsläget förlängs och flyttas fram mot rondellen vid Dalvägen/ Råsundavägen.

Fabege AB (publ)