Sponsrat Sponsrat

Nordax styrelse har beslutat om återköp av aktier

Nordax styrelse har idag beslutat att utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 11 maj 2016.

Uppdaterad 2016-08-23
Publicerad 2016-08-23

Syftet med återköpsbemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att uppfylla skyldigheter till följd av tilldelningar av aktier till anställda inom ramen för koncernens långfristiga incitamentsprogram.

Återköp av egna aktier kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 596/2014 av den 16 april 2014 ("Marknadsmissbruksförordningen") och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut om tidpunkten för inköpen av bolagets aktier oberoende av bolaget.

Återköpen är föremål för följande villkor:

  1. Maximalt  455.000 aktier till ett maximalt värde av 25.025.000 kr ska återköpas.
  2. Förvärv av aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen.
  3. Betalning för återköpta aktierna ska ske i kontanter.
  4. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från 23 augusti 2016 fram till årsstämman 2017.

I linje med vad som kommunicerades i samband med årsstämman 2016 ska 100.000 återköpta aktier tilldelas anställda inom ramen för det långfristiga incitamentsprogrammet för 2015 och maximalt 355.000 återköpta aktier ska tilldelas anställda inom ramen för det långfristiga incitamentsprogrammet för 2016. Aktierna för incitamentsprogrammet för 2015 kommer att återköpas i ett första skede. Återköp av aktier för incitamentsprogrammet för 2016 kommer att genomföras då utfallet av 2016 års program har fastställts efter publiceringen av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2016.

Det totala antalet aktier i Nordax Group AB (publ) uppgår till 110.945.598. Nordax innehar per dagens datum inte några egna aktier. Det maximala antalet egna aktier får inte vid någon tid överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Nordeuropa och erbjuder in- och utlåning till mer än 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 31 juni 2016 uppgick utlåningen till 11,8 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,3 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som Nordax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU.s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl 13.00 CET.

Platsannonser