Sponsrat Sponsrat

Nordax Group bokslutskommuniké 2015

Publicerad 2016-02-17

JANUARI – DECEMBER

Siffror jämfört med januari-december 2014

• Låneportföljen ökade med 12,7% i oförändrade valutor

• Räntenettomarginalen ökade till 8,9% (8,5%)

• Justerade totala rörelseintäkter uppgick till 943 MSEK (805). Totala rörelseintäkter uppgick till 888 MSEK (803)

• Justerat K/I-tal förbättrades till 28,5% (29,4%)

• Justerat rörelseresultat ökade med 9,5% till 392 MSEK (358). Rörelseresultatet uppgick till 250 MSEK (325)

• Justerat resultat per aktie var 2,76 SEK (2,52). Resultat per aktie var 1,76 SEK (2,29)

• Föreslagen utdelning på 0,50 SEK per aktie, vilket totalt uppgår till 55,5 MSEK

FJÄRDE KVARTALET

Siffror jämfört med fjärde kvartalet 2014

• Låneportföljen ökade med 4,0% i oförändrade valutor jämfört med föregående kvartal

• Räntenettomarginalen ökade till 9,4% (8,6%)

• Justerade totala rörelseintäkter uppgick till 254 MSEK (219). Totala rörelseintäkter uppgick till 228 MSEK (205)

• Justerat K/I-tal förbättrades till 28,5% (29,4%)

• Justerat rörelseresultat uppgick till 109 MSEK (105). Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (81)

• Justerat resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (0,74). Resultat per aktie uppgick till 0,57 SEK (0,58)

VD-ord
Nyutlåningen och resultatet nådde rekordhöga nivåer under fjärde kvartalet. Nyutlåningen uppgick till nära 1,2 miljarder SEK under kvartalet och 4,1 miljarder SEK under 2015. Justerat rörelseresultat nådde också en rekordhög nivå på 109 MSEK under kvartalet och 392 MSEK under 2015. Det här visar på styrkan i vår affärsmodell.

Vår affär i Sverige utvecklades mycket bra under fjärde kvartalet med en nyutlåning på 430 MSEK jämfört med 305 MSEK under tredje kvartalet. Den starka tillväxten inom nyutlåning fortsatte i Norge och Finland med goda räntenettomarginaler.

Våra avancerade marknadsföringsmodeller och noggranna kreditvärderingsprocess utgör grunden för vår höga kreditkvalitet på alla marknader. Vi tog ett viktigt steg under kvartalet när vi ökade det maximala lånebeloppet i Norge och Sverige till 500 000 NOK och SEK. Detta stärker ytterligare vår profil som en långivare som erbjuder stora lån till finansiellt starka individer.

Utvecklingen i Tyskland under fjärde kvartalet var ett fortsatt bevis på de möjligheter vi ser i denna marknad. Under kvartalet uppgick räntenettomarginalen till 9,2%. Våra marknadsföringsmodeller och kreditvärderingsprocess är effektiva i Tyskland även om vi fortfarande utvärderar processen för återvinningar.

Vår totala räntenettomarginal hade en stark utveckling under fjärde kvartalet och uppgick till 9,4%. För helåret var den totala räntenettomarginalen 8,9%. Ökningen beror huvudsakligen på lägre finansieringskostnader och goda marginaler på nyutlåningen.

Kreditförlustnivån, netto, var 1,5% 2015 och 1,3% i fjärde kvartalet vilket är väl under vårt långsiktiga mål på 2%. Kreditkvalitet är centralt för oss och en viktig del av vår affärsmodell. Kreditförlustnivåerna tenderar att variera mellan kvartalen och regionerna och bör utvärderas över en längre tid. Under kvartalet minskade reserveringsnivån i Sverige och ökade i Norge.

Vi strävar efter att fortsätta öka låneportföljen och resultatet under 2016. Vi ser ett fortsatt gynnsamt makroekonomiskt klimat i Sverige och Tyskland. I Norge såg vi en effekt på kreditnivåerna i fjärde kvartalet och vi följer noga den makroekonomiska utvecklingen. På lång sikt är Norge en viktig marknad där vi ser möjligheter. Den makroekonomiska utvecklingen i Finland har inte påverkat vår affär varken vad gäller nyutlåning eller kreditförluster.

Svagare NOK och EUR har haft en negativ påverkan på vårt finansiella resultat också under fjärde kvartalet. Valutakursförändringarna påverkade rörelseresultatet, nyutlåningstillväxten och vår låneportfölj mätt i SEK.

Under fjärde kvartalet genomförde vi en framgångsrik transaktion då vi emitterade tillgångssäkrade värdepapper om 1,8 miljarder SEK. Detta förstärkte vår diversifierade finansiering och minskade våra finansieringskostnader.

Vårt underliggande resultat bekräftar styrkan i vår affärsmodell och vårt kunderbjudande. Nordax styrkor är vårt fokus på stora privatlån till finansiellt starka individer, många effektiva marknadsföringskanaler, diversifierad finansiering, en gedigen kreditprövningsprocess och robusta räntenettomarginaler. Vi har också tagit viktiga initiativ till att fortsätta utveckla vår marknadsföringsmodell, förbättra den interna effektiviteten och säkra en fortsatt hög kundservice.

2015 var ett händelserikt och spännande år för Nordax. En av de viktigaste händelserna var förstås noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista i juni. Vi överträffade målen som kommunicerats i prospektet och vi är glada över att kunna föreslå vår första utdelning som noterat bolag. Jag är stolt över det Nordax har uppnått och vill rikta ett stort tack till alla i vårt team för deras engagemang och framgångsrika insatser under 2015.

Morten Falch, VD

För mer information kan du kontakta

Morten Falch, VD, 08 690 15 07, morten.falch@nordax.se

Camilla Wirth, CFO, 08 690 15 07, camilla.wirth@nordax.se

Johanna Clason, treasurer och relationer med obligationsinvesterare, 08 690 15 07, johanna.clason@nordax.se

Åse Lindskog, media och investerarrelationer, 0730 24 48 72, ase.lindskog@nordax.se

Telefonkonferens

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 10 februari kl. 09.00. VD Morten Falch och CFO Camilla Wirth kommer att presentera resultaten. Efter presentationen följer en frågesession.

Telefonnummer:

Sverige: 08-566 426 52

Storbritannien: +44 203 426 28 45

USA: +1 347 329 12 82

Länk till ljudsändning:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0210_Nordax_/view

Du kan även följa presentationen på

https://www.nordaxgroup.com/en/investors/financial-reports/presentations/

Justeringarna har gjorts för att visa verksamhetens underliggande resultat, vilket reflekterar oförändrade valutor och exkluderar poster av engångskarraktär som huvudsakligen är relaterade till börsnoteringen. En brygga mellan redovisade och justerade siffror finns i rapporten.

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats:

www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Nordax Group AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2016 kl. 07.30.

Platsannonser