Sponsrat Sponsrat

NeoDynamics offentliggör utfall av övertecknad företrädesemission

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad och totalt tecknades aktier till cirka 109 procent av antalet aktier i emissionen. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk.

Uppdaterad 2020-02-27
Publicerad 2020-02-27

”Jag är mycket glad över hur positiv respons vi fått från både befintliga och nya aktieägare. Vi befinner oss i en spännande fas i NeoDynamics utveckling med lansering i EU under året och därefter i USA. Emissionslikviden möjliggör det fortsatta arbetet mot kommersialisering av NeoNavia® och vår långsiktiga strävan att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer”, kommenterar Anna Eriksrud, VD för NeoDynamics.

Slutgiltigt utfall - Företrädesemissionen omfattade högst 15 303 520 aktier varav 11 263 084 aktier, motsvarande cirka 73,6 procent av det totala antalet aktier i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 5 482 774 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 35,8 procent av det totala antalet aktier i Företrädesemissionen. Totalt har 16 745 858 aktier motsvarande cirka 109,4 procent av det totala antalet aktier i Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk. Styrelsen har därmed i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna aktier i Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning - Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på sådan avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital - Genom Företrädesemissionen ökar NeoDynamics aktiekapital med 1 530 352 SEK genom utgivande av 15 303 520 aktier. NeoDynamics aktiekapital kommer därmed att totalt öka från 1 530 352 SEK till 3 060 704 SEK. Antalet aktier kommer att öka från 15 303 520 till 30 607 040. Teckningskursen per aktie uppgick till 3,0 SEK.

Handel med BTA - Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Rådgivare - Redeye AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är juridisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Sedermera Fondkommission AB är emissionsinstitut.

 

Platsannonser