Sponsrat Sponsrat

NeoDynamics kallar till extra bolagsstämma för att genomföra fullt garanterad företrädesemission om 45,9 MSEK

Styrelsen i NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") har idag kallat till extra bolagsstämma, planerad att hållas den 28 januari 2020, för att besluta om att genomföra en företrädesemission om cirka 45,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelse och ledning om cirka 21,4 MSEK, motsvarande cirka 47% av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 24,5 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100%. NeoDynamics meddelar även att Bolagets Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019 kommer offentliggöras den 5 februari 2020 istället för den 21 februari 2020.

Uppdaterad 2019-12-20
Publicerad 2019-12-20

Bakgrund och motiv för erbjudandet 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Tidig, snabb och säker diagnos ökar chanserna för överlevnad. Med nya skräddarsydda cancerbehandlingar, också kallat ”Precision Medicine”, som introducerats på senare år följer ett växande behov av effektiv vävnadsprovtagning med precision. NeoDynamics innovation går hand i hand med denna utveckling.

NeoDynamics AB är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett färdigutvecklat innovativt biopsisystem med namnet NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet.

Med tre nåltyper har NeoNavia potential att ersätta biopsimetoder som idag används för att diagnostisera bröstcancer. NeoDynamics mål är att systemet ska etableras som standard och ersätta annan ultraljudsledd biopsi. NeoNavia utvärderas redan idag i studier vid ledande cancerkliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige och en kommersiell lansering beräknas ske under det andra kvartalet 2020 med bas från dessa referenssjukhus.

Systemet är väl dokumenterat, har hög innovationsgrad, starkt IP-skydd och goda möjligheter för vidareutveckling. Regulatoriskt godkännande i Europa för studieversionen av biopsisystemet erhölls ursprungligen i juli 2016 och utökades i oktober 2019 med de kommersiella produktversionerna. Ansökan om registrering lämnas in i USA det första halvåret 2020. Volymproduktion är säkrad med internationella partners.

Försäljningsstarten förbereds med kvalificerade specialistsäljare på nyckelmarknader. Med en kinesisk huvudägare verksam inom kvinnohälsa har NeoDynamics en väl förberedd distributionskanal/samarbetspartner på den stora kinesiska marknaden. Den regulatoriska godkännandeprocessen i Kina kommer underlättas av att Bolaget redan är klara för EU samt när bolaget erhållit 510(k) godkännande. Detta tillsammans med det EU-godkännande Bolaget redan har underlättar att komma ut på den kinesiska marknaden. 

NeoDynamics är i behov av ytterligare rörelsekapital för att finansiera ett fortsatt arbete mot att nå ut i nyckelmarknaderna i EU samt ansökan om FDA/510K marknadsgodkännande i USA. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs NeoDynamics cirka 45,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden, utöver återbetalning av beräknad utnyttjad lånefacilitet om cirka 10 MSEK enligt information nedan, är avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering: 

 • Produktutveckling och kliniska studier (35% av emissionsbelopp)
  • Slutföra verifierande och validerande aktiviteter
  • Kliniska studier i Storbritannien, Tyskland och USA
  • Dokumentation och hantering av regulatoriska processer för USA
    
 • Marknadsföring och försäljning (18% av emissionsbelopp)
  • Lansera produkterna på marknaden och få intäkter
  • Marknadsundersökningar för att säkerställa rätt budskap och pris
  • Bygga referenscentra med opinionsledare som rekommenderar NeoNavia
  • Deltagande i nationella och lokala kongresser
    
 • Personal (36% av emissionsbelopp)
  • Säljare, personal och administrativt stöd
    
 • Investering i anläggningstillgångar (CAPEX) och lager (11% av emissionsbelopp)
 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare och nya investerare motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

  Kommentar från NeoDynamics VD, Anna Eriksrud

  ”NeoDynamics går en mycket spännande tid till mötes. Med betydande kapitalisering fortsätter vi arbetet mot att nå ut i nyckelmarknaderna i Europa samt att nå marknadsgodkännande i USA med förhoppningen att vara redo för lansering i EU i mitten av  2020 och i USA i slutet av 2020/2021. Med dessa ord vill jag välkomna både nytillkomna och befintliga ägare att teckna sig i Företrädesemissionen samt tacka för er tro på NeoDynamics och vår strävan att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer." – Anna Eriksrud, VD.

  Företrädesemissionen

  Styrelsen har idag, den 20 december 2019, kallat till extra bolagsstämma, planerad att hållas den 28 januari 2020, för att besluta om att erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna aktier i NeoDynamics till en teckningskurs om 3,0 SEK, genom Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar högst 15 303 520 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 530 352 SEK. Teckningskursen per aktie är 3,0 SEK och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 45 910 560 SEK vid full teckning.

  Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor:

  Emissionsvolym: Vid full teckning tillförs NeoDynamics cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

  Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 4 februari 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna aktier är 31 januari 2020. Första dag för handel exklusive rätt att teckna aktier är den 3 februari 2020.

  Teckningsrätter: Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie.

  Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 7 februari 2020 till och med den 19 februari 2020.

  Teckningsperiod: Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 7 februari 2020 till och med den 21 februari 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

  Teckningskurs: 3,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

  Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 7 februari 2020 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

  Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

  Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

   i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier,

 • i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier, och
 • i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier.
 •  Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: NeoDynamics har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 21,4 MSEK motsvarande cirka 47 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Största teckningsåtagare är Huasheng Fang som har åtagit sig att teckna över sin pro rata-andel för totalt cirka 10 MSEK genom övertagande av teckningsrätter från annan aktieägare. Ingrid Salén, Ordförande, Claes Pettersson, Styrelseledamot, Anna Eriksrud, VD, och Jörgen Vrenning, CFO har ingått teckningsåtaganden motsvarande cirka 2,8 MSEK, där Salén och Eriksrud har åtagit sig att teckna över sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 19,5 MSEK samt en så kallad toppgaranti om cirka 5 MSEK. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 89% av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att 100% av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

  VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av Företrädesemissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

   Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 20 december 2019 – Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen
  • 28 januari 2020 – Extra bolagsstämma i Bolaget
  • 31 januari 2020 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 
  • 3 februari 2020 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 
  • 4 februari 2020 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
  • 5 februari 2020 – Bokslutskommuniké Jan-Dec
  • 6 februari 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 
  • 7 februari – 19 februari 2020 – Handel i teckningsrätter 
  • 7 februari – 21 februari 2020 – Teckningsperiod 
  • 7 februari 2020 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
  • 27 februari 2020 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
    
   Investerarträffar
   Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på NeoDynamics och Redeyes hemsida. Preliminärt kommer Bolaget att presentera på följande tillfällen:
  • 29 januari - Investor Forum Stockholm, Redeye
  • 30 januari - Investor After Work Malmö, Redeye
  • 4 februari - Investor After Work Göteborg, Redeye
  • 12 februari - Investor After Work Malmö, Redeye
    
   Prospekt
   Prospekt beräknas offentliggöras omkring den 6 februari 2020. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i NeoDynamics prospekt som publiceras på Bolagets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.NeoDynamics.com, www.redeye.se).
    
   Rådgivare 
   Redeye AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är juridisk rådgivare. Sedermera Fondkommission AB är emissionsinstitut.
    
   Lånefacilitet
   För att säkerställa NeoDynamics kortsiktiga rörelsekapitalbehov har Bolaget upptagit en lånefacilitet upp till maximalt 14 MSEK från en extern investerare som även deltar i Företrädesemissionen som emissionsgarant. Lånefaciliteten är upptagen till villkor som NeoDynamics bedömer som marknadsmässiga.
    
   Extra bolagsstämma
   Extra bolagsstämma planeras att hållas tisdagen den 28 januari 2020 kl. 16:00 Styrelsen förslag till beslut inkluderar utöver Företrädesemissionen, beslut om (i) ny bolagsordning, (ii) ändring av villkor för Konvertibler 2019/2020 och (iii) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.
    
   Tidigarelagd Bokslutskommuniké
   Styrelsen beslutade att Bolagets Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019 kommer offentliggöras den 5 februari 2020 istället för den 21 februari 2020.
    
   För ytterligare information, vänligen kontakta:
   Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)
   Telefon: +46 708 444 966
   E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se
   Eller
   Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)
   Telefon: +46 708 519 648
   E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.se
    
   Denna information är sådan information som NeoDynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl.08:45 CEST.
    
   Om NeoDynamics
    
   NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.
    
   Om NeoNavia
    
   NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.
    
   Om mikropulstekniken
    
   Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer..
    
   VIKTIG INFORMATION
   EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.
    
   Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.
    
   Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att NeoDynamics AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden, till sin natur, föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

  Platsannonser