Annons

Annons

Mandalay Resources Corporation går ut med de oreviderade resultaten för det fjärde kvartalet och hela 2017

TORONTO, 21 februari 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) meddelade i dag sina oreviderade resultat för året som slutade den 31 december 2017.

Mandalays revision av de konsoliderade boksluten för 2017 är fortfarande inte klar och därmed är alla finansiella belopp som anges i detta pressmeddelande ej granskade och återger ledningens uppskattningar.  Läsare varnas om att dessa belopp är föremål för revision och kan därmed komma att ändras. Vid stängningsdags den 22 februari 2018 avser bolaget att registrera de sammanfattade och konsoliderade finansiella resultaten för året som slutade den 31 december 2017, tillsammans med ledningens diskussion och analys ("MD&A") för motsvarande period under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser USD om inget annat är angivet.

Bolaget genererade intäkter på 38,1 miljoner USD, justerat EBITDA på 14,4 miljoner USD och konsoliderad nettoförlust på 23,4 miljoner USD eller 0,05 USD i förlust per aktie under det fjärde kvartalet av 2017.

För hela 2017 genererade Mandalay intäkter på 163,0 miljoner USD, justerad EBITDA på 48,6 miljoner USD och justerad nettoförlust före extraordinära poster på 10,4 miljoner USD. Efter extraordinära poster på totalt 32,6 miljoner USD (19,8 miljoner USD i nedskrivning vid Cerro Bayo och 12,8 miljoner USD för kostnader relaterade till olyckan vid Cerro Bayo), redovisade bolaget en konsoliderad nettoförlust på 43,0 miljoner USD och 0,09 USD i förlust per aktie.

Det fanns flera engångsposter som bidrog till bolagets utgående nettokassaflöde under 2017, och Mandalay förväntar sig att dessa inte kommer att återkomma. Under 2017 uppgick bolagets utflöde av fritt kassaflöde till 20,0 miljoner USD. Men detta belopp omfattar kostnaderna på 12,8 miljoner USD relaterade till sökningsarbetet efter översvämningen vid Cerro Bayo i juni 2017 och den efterföljande redundansen och underhålls- samt skötselkostnader. Bolaget förväntar sig att från 2018 och framdeles kommer kostnaderna för underhållet och skötseln av Cerro Bayo att vara cirka 6 miljoner USD per år. Andra poster som bolaget ådrog sig och som det inte förväntar sig kommer att återkomma under 2018, omfattar kassautflöden på 26,4 miljoner USD, däribland:

  • Nettoåterbetalning av lån på 14,2 miljoner USD (som till stor del bestod av återbetalningen av guldlånet och den revolverande kreditfaciliteten);
  • Ökning av insättning för återfordran som krävs vid Lupin-gruvan på 7,5 miljoner USD (som bolaget arbetar på att återvinna), och;
  • Utdelningar på 4,7 miljoner USD (bolaget har dragit in sin utdelningspolicy för stamaktierna under 2017).

Bolaget har också spenderat 1,7 miljoner USD på återfordran för Ulu- och Lupin-anläggningarna under 2017. Man förväntar sig att det kommer minska de uppskattade slutliga stängningskostnaderna där och möjligen kunna återbetalas genom minskade krävda insättningar för återfordran.

Mandalay förväntar sig även att fördelen med det inkommande kassaflödet från rekordkvartalet vid Björkdal bör återspeglas i resultaten för det första kvartalet av 2018.

Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade följande om 2017 års resultat, "2017 var ett utmanande år för Bolaget. Mandalay genererade 12 % lägre intäkter under 2017 än under 2016 på grund av den avbrutna produktionen vid Cerro Bayo efter översvämningen den 9 juni 2017.  Bristen på produktion vid Cerro Bayo vägdes upp av rekordproduktion vid Björkdal som fortsätter att visa på driftförbättringar. Mandalays försäljningskostnad sjönk med 15 % på årsbasis då relativt höga kostnader vid Cerro Bayo inte längre är inräknade och enhetskostnaden vid Björkdal sjönk betydligt. Med inverkan från lägre intäkter genererade bolaget endast 4 % lägre justerad EBITDA och efterföljande reducerad nettoinkomst före extraordinära poster under det innevarande kvartalet."

Mark Sander fortsatte, "Det fjärde kvartalet under 2017 utmärktes av rekordresultatet vid Björkdal. Det fjärde kvartalet såg den största guldproduktionen någonsin vid Björkdal sedan Mandalay tog över. Under de sista tre kvartalen av 2017, efter att omsvängningen verkligen tog plats, har gruvan producerat nästan 68 500 uns på en årstakt och till en genomsnittlig kontantkostnad på 770 USD/uns. Vi är nöjda med att kvalitetskontrollprogrammet fortsätter att fungera bra och att åtgärderna vi vidtog för att få bort flaskhalsar i dagbrottet och underjordsgruvorna vid slutet av det första kvartalet fungerar precis som planerat. Vi förväntar oss fortsatt bra resultat från Björkdal under 2018 allt eftersom ledningsteamet fortsätter att bygga vidare på framgångarna.

"Costerfield fortsatte att leverera ett pålitligt resultat under det fjärde kvartalet av 2017, och producerade 12 360 guldekvivalenta uns till en bra kontantkostnad på 707 USD per uns, vilket ger en sammanlagd kostnad på 902 USD per uns. Vi förväntar oss fortsatt bra resultat på dessa nivåer under de kommande åren från den nya Brunswick-malmgången och produktionsövergången från Cuffley till Brunswick.

"Som förväntat fortsatte Cerro Bayo att ligga på underhåll och skötsel under hela det fjärde kvartalet.  Personalen har skärts ned till cirka 50 personer som fokuserar på: skötsel- och underhållsaktiviteter, undersöka orsaken till översvämningen förra juni och erhålla alla tillstånd som behövs för att återuppta och slutföra gruvans livslängdsplan. Bolaget har beslutat att, med tanke på förväntningar om timingen för tillståndsprocessen för omstarten, är det lämpligt att skriva ned det kvarvarande redovisade värdet på tillgången med 19,8 miljoner USD."

Mark Sander avslutade med, "Mandalay har som alltid ett fast åtagande om att leverera stark avkastning till aktieägare och ökat nettotillgångsvärde per aktie för investerare. Även om händelserna vid Cerro Bayo verkligen har satt detta åtagande på prov, är jag mycket imponerad av våra medarbetares hängivelse och fokus på att generera värde för att inte bara klara av utmaningen utan även att övervinna den och nå ännu längre."

Oreviderade finansiella siffror i sammandrag för fjärde kvartalet och hela 2017

Följande tabell sammanfattar Bolagets finansiella resultat för de tre månaderna och året som slutade den 31 december 2017 och 2016:

  Three
months
Ended
December 31,
2017 Three
months
Ended
December 31,
2016 Year
Ended
December 31,
2017 Year
Ended
December 31,
2016   $'000 $'000 $'000 $'000  Revenue   38,093     32,391     162,997     185,543    Cost of Sales   22,690     32,812     107,111     125,554    Adjusted EBITDA*   14,405     (2,321 )   48,597     50,865    Income from mine operations
before depreciation and depletion   15,403     (421 )   55,886     59,989    Adjusted net income (loss) before
special items*   562     (10,768 )   (10,391 )   (2,526 )  Consolidated net loss   (23,350 )   (25,542 )   (42,983 )   (20,233 )  Cash capex   12,485     11,637     47,465     42,348    Total assets   305,061     350,232     305,061     350,232    Total liabilities   139,799     147,195     139,799     147,195    Adjusted net income (loss) per share* $ 0.00   $ (0.02 ) $ (0.02 ) $ (0.02 )  Consolidated net loss per share $ (0.05 ) $ (0.06 ) $ (0.10 ) $ (0.01 )

* Justerad EBITDA, justerade nettointäkter (förlust) före extraordinära engångsposter och justerade nettointäkter (förlust) per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se "mått som inte gäller för IFRS" i slutet av detta pressmeddelande.

Under det fjärde kvartalet av 2017 sålde Mandalay 1 procent mer guldekvivalenta uns jämfört med det fjärde kvartalet av 2016. Detta är ett resultat av genombrottsresultatet vid Björkdal som väger upp bristen på produktion vid Cerro Bayo. Samtidigt steg det genomsnittliga guld och antimonpriset med 5 % och 9 % på kvartal-för-kvartal-basis, medan genomsnittspriset för silver (som bolaget inte producerade eller sålde något av under det fjärde kvartalet) sjönk med 3 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 38,1 miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2017 var 5,7 miljoner USD högre än under det fjärde kvartalet av 2016.

Den totala försäljningskostnaden för hela bolaget var lägre under det fjärde kvartalet av 2017 jämfört med det fjärde kvartalet av 2016. Utöver minskningen på 8,2 miljoner USD vid Cerro Bayo på grund av produktionsstoppet, minskade försäljningskostnaden vid Costerfield med 2,9 miljoner USD, medan den steg vid Björkdal med 1,1 miljoner USD. Bolagets sammanlagda administrativa kostnader sjönk med 0,9 miljoner USD.

Mandalay genererade 14,4 miljoner USD i justerat EBITDA under det innevarande kvartalet. Det är 3,7 miljoner USD högre än under det föregående kvartalet och 16,7 miljoner USD högre än under det fjärde kvartalet av 2016. Detta ledde till en sammanlagd nettoförlust på 23,4 miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2017 mot en förlust på 25,5 miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2016, som påverkades av kostnaderna för sökningsarbetet relaterat till översvämningen vid Cerro Bayo och en nedskrivning av tillgångar på 19,8 miljoner USD.

Mandalay avslutade det fjärde kvartalet med 16,9 miljoner i likvida medel, och 15 miljoner har tagits ut från den revolverande kreditfaciliteten på totalt 40 miljoner USD.

Verksamhetssiffror i sammandrag för fjärde kvartalet och hela 2017

Tabellen nedan sammanfattar Bolagets kapitalutgifter och operativa enhetskostnader för de tre och tolv månader som slutade den 31 december 2017 och 2016:

 

 
  Three
months
ended
December 31,
2017 Three
months
ended
December 31,
2016 Year
ended
December 31,
2017 Year
ended
December 31,
2016 $'000 $'000 $'000 $'000  Björkdal        Gold produced (oz)   22,035   10,934   62,028   48,143    Cash cost* per oz gold produced $ 617 $ 1,160 $ 816 $ 956    All-in cost* per oz gold produced $ 848 $ 1,374 $ 1,083 $ 1,190    Underground capital devel. & open
pit prestrip   4,502   2,144   14,499   9,611    Capital purchases   3,902    2,000   9,699    4,917    Capital exploration   140    948   1,823    3,980  Costerfield              Gold produced (oz)   7,222   7,523   31,512   41,310    Antimony produced (t)   805   792   3,115   3,598    Gold equivalent produced (oz)   12,360   12,403   52,137   60,076    Cash cost* per oz gold equivalent
produced $ 707 $ 837 $ 701 $ 640    All-in cost* per oz gold equivalent
produced $ 902 $ 1,096 $ 991 $ 890    Underground capital devel. & open
pit prestrip   553 Nil   2,437 Nil    Capital purchases   954   1,033   4,492    3,407    Capital exploration   787   1,010   4,020    4,551  Cerro Bayo        Silver produced (oz)   -   365,214   794,533   1,731,031    Gold produced (oz)   -   2,807   5,909   13,792    Cash cost* per oz silver net
byproduct credit   - $ 17.48 $ 14.10 $ 12.29    All-in cost* per oz silver net
byproduct credit   - $ 25.99 $ 27.05 $ 20.87    Underground capital devel. & open
pit prestrip   -    2,014   5,971    8,260    Capital purchases   741    260   2,216    3,292    Capital exploration   529    762   1,402    3,040  Consolidated        Gold equivalent produced (oz)   34,395   31,293   131,186   145,498    Average cash cost* per oz gold
equivalent $ 680 $ 1,101 $ 851 $ 899    Average all-in cost* per oz gold
equivalent $ 945 $ 1,385 $ 1,175 $ 1,189    Underground capital devel. & open
pit prestrip   5,055    4,158   22,907    17,871    Capital purchases   5,651    3,317   16,465    11,821    Capital exploration   1,778   4,179   9,093   13,805

*Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se "mått som inte gäller för IFRS" i slutet av detta pressmeddelande.

Björkdal guldgruva, Sverige

Björkdal levererade sitt bästa kvartal sedan Mandalays förvärv år 2014. Det var den största guldproduktionen (22 035 uns) och till de lägsta kontant- och sammanlagda kostnaderna (617 USD/uns och 848 USD/uns, respektive). Dessa resultat bygger på en fortsatt kvalitetskontrolldisciplin, förbättrad takt på strossning underjord och produktionen i dagbrottet och i viss utsträckning, positiva kvalitetsavstämningar i högkvalitativa delar av gruvan.  Som ett resultat är genomsnittet cirka 1,76 g/t för året, vilket är betydligt högre än förra årets 1,35 g/t. Återvinningen var också högre under 2017 på grund av den lyckade sjösättningen av utvidgningen vid halvårsskiftet vilket ökade återvinningen med cirka 1,5 %.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield fortsatte sitt pålitliga resultat med välkontrollerade kostnader och en konsekvent full leveransproduktion till anläggningen som är direkt relaterad till krosshalterna under perioden samt kontantkostnaden per uns som är motsatt relaterad. Kvalitetsvariationer förutses väl, och genererar förväntad variation i produktion och finansiella resultat. Costerfields produktion på 12 360 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet av 2017 var lägre än under det tredje kvartalet av 2017, vilket berodde på lägre kvalitet. Lägre produktion under det fjärde kvartalet av 2017 jämfört med det fjärde kvartalet av 2016 var förväntat eftersom för ett år sedan bröt Mandalay i hjärtat av delen med de högsta halterna i Cuffley-malmgången och just nu bryter man delarna med lägre halter i fyndigheten. Efter att det fjärde kvartalet hade löpt ut, gjorde Mandalay åtagandet att utveckla Brunswick-malmgången, vilket förväntas resultera i mineralreservtillskott och en förlängd livslängd för gruvverksamheten.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Det skedde inte någon produktion vid Cerro Bayo under det fjärde kvartalet. Från och med slutet av 2017 fokuserar underhåll- och skötselpersonal (cirka 50 medarbetare) på att bevara infrastrukturen i gott skick för omstart, undersöka orsakerna till Delia NW-översvämningen och erhålla tillstånd för omstarten. En eventuell omstart beror på om bolaget kan vara säkra på att ingen översvämning kommer att ske på nytt i gruvorna runt Laguna Verde samt att man erhåller alla tillstånd som krävs för gruvans livslängdsplan. Bolaget har kontakt med chilenska tillsynsmyndigheter för att inkomma med högkvalitativa ansökningar som bygger på detta arbete, svara lämpligt på frågor och uppnå snabba tillståndsresultat.

Challacollo, Chile

Mandalay slutförde sitt vattenprospekteringsprogram vid Challacollo under det andra kvartalet av 2017, och hittade en tillräcklig mängd grundvatten för att stödja en potentiell verksamhet. Bolaget fortsätter att försöka erhålla vattenrättigheter som är associerade med denna nya källa och miljötillstånden för prospekteringsborrning för att förstora mineraltillgången.

La Quebrada

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsattes att skötas och underhållas under hela perioden. Kostnaden för underhållet vid La Quebrada var mindre än 0,1 miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2017.

Lupin och Ulu

Lupin och Ulu-guldprojekten i Nunavut, Kanada förvärvades med Elgin-förvärvet och ligger just nu ute för försäljning som tillgångar som inte är väsentliga för kärnverksamheten. Den 31 oktober 2016 ingick Bolaget ett slutgiltigt avtal beträffande försäljning av båda projekten till WPC Resources Inc. ("WPC"), men transaktionen slutfördes inte på grund av en ökning med 9,1 miljoner CD i borgenskrav för Lupin-projektet som pålades strax före den planerade stängningsdagen. Därmed och på grund av borgenskraven ingick Bolaget och WPC två separata och ej bindande avsiktsförklaringar beträffande WPC:s eventuella förvärv av de två projekten med villkor som till stor del liknar, sammantaget, de som förekom i det tidigare definitiva avtalet. Ett definitivt avtal för Ulu i enlighet med avsiktsförklaringen har sedan verkställts och Bolaget samt WPC ligger just nu i förhandlingar om ett definitivt avtal för Lupin med WPC. Under det fjärde kvartalet av 2017, beslöt bolaget att skriva ned Ulu- och Lupin-tillgångarna med 1,5 miljoner USD.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att erbjuda ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 22 februari 2018 klockan 08:00 (Toronto-tid).

Analytiker och investerare bjuds in till att delta med följande uppringningsnummer:

Deltagarnummer:   (201) 689-8341 Deltagarnummer (avgiftsfritt):   (877) 407-8289 Konferens-ID: 13676606

En repris av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till den 8 mars 2018 klockan 23:59 (Toronto-tid), vilket man kommer åt med följande uppringningsnummer:

Encore avgiftsfritt uppringningsnummer:  (877) 660-6853 Encore-ID:   13676606
MANDALAY RESOURCES CORPORATION
Unaudited consolidated statements of loss and comprehensive loss    

Years ended December 31, 2017 and 2016     (Expressed in U.S. dollars)       Year ended   December 31,   2017   2016     ($'000)   ($'000)         Revenue   162,997     185,543         Cost of operations       Cost of sales, excluding depletion and depreciation   107,111     125,554     Depletion and depreciation   40,258     40,027       147,369     165,581         Income from mining operations 15,628   19,962         Expenses       Administration 7,289   9,124     Care and maintanance and other operating expenses 12,815   -      Write-off of assets 21,813   17,925     Share-based compensation 1,000   905     Loss on disposal of property, plant and equipment 575   635       43,492     28,589         Loss from operations  (27,864)    (8,627)         Other income (expenses)       Finance costs  (8,176)    (5,693)     Loss on financial instruments  (2,608)    (262)     Other income 434   337     Foreign exchange loss  (1,717)    (943)       (12,067)     (6,561)         Loss before income taxes  (39,931)    (15,188)         Income tax expense       Current 2,948   123     Deferred  (173)   4,922   Income tax expense 2,775   5,045         Net loss for the year  (42,706)    (20,233)         Other comprehensive income (loss), net of tax     Item that may subsequently be reclassified to net loss       Foreign currency translation 8,875    (4,735)   Comprehensive loss for the year  (33,831)    (24,968)         Net loss per share     Basic  (0.09)    (0.05)   Diluted  (0.09)    (0.05)         Weighted average number of common shares outstanding     Basic and Diluted ('000) 451,247   430,151        

 

MANDALAY RESOURCES CORPORATION
Unaudited consolidated statements of financial position     As at December 31, 2017 and 2016     (Expressed in U.S. dollars)       December 31, December 31,   2017   2016     ($'000)   ($'000)   Assets     Current assets       Cash and cash equivalents   16,935     66,917     Trade receivables and other assets 27,186     26,226     Inventories 24,249   25,207     Prepaid expenses 2,850   3,713     Assets held for sale   -    31,382       71,220     153,445         Non-current assets       Reclamation and other deposits 35,924   5,146     Trade and other receivables 3,324   1,884     Property, plant and equipment 194,564   188,818     Intangible asset 29   305     Deferred tax asset   -    634       233,841     196,787       305,061     350,232         Liabilities     Current liabilities       Trade and other payables 24,281   23,133     Borrowings 1,699   1,303     Five-year exchangeable loan 27,784   56,424     Income taxes payable 1,053   3,570     Other provisions 2,083   2,603    Financial instruments 3,567   1,072     Liabilities associated with assets held for sale   -    21,554     60,467   109,659         Non-current liabilities       Borrowings 16,161   1,263     Reclamation and site closure costs provision 49,886   23,391     Other provisions 1,590   1,146     Deferred tax liability 11,418   11,736       79,055     37,536       139,522     147,195         Equity       Share capital 191,893   191,819     Share option reserve 9,816   8,854     Foreign currency translation reserve  (28,654)    (37,529)     Retained earnings  (7,516)   39,893       165,539     203,037       305,061     350,232  

 

MANDALAY RESOURCES CORPORATION
Unaudited consolidated statements of cash flows     for the year ended December 31, 2017 and 2016     (Expressed in U.S. dollars)         Year ended     December 31,   2017   2016     ($'000)   ($'000)         Operating activities     Net loss   (42,706)     (20,233)   Adjustments to reconcile net income to net cash flows from     operating activities     Amortization of intangible asset   276     492   Depletion and depreciation   40,258     40,027   Share-based compensation   1,000     905   Loss on disposal of property, plant and equipment   575     635   Write-off of assets   21,813     17,925   Finance cost   8,176     5,693   Unrealized gain on derivative financial instruments   2,608     262   Other income   (434)     (337)   Foreign exchange gain (loss)   2,677     (450)   Income tax expense   2,775     5,045   Changes in non-cash operating working capital items     Trade and other receivables   (179)     (2,860)   Inventories   2,183     1,589     Prepaid and other expenses (income)   138     (2,187)   Trade and other payables   (4,303)     6,076   Provisions   1,329     1,075   Cash generated from operations   36,186     53,657   Income taxes paid   (2,860)     (2,871)   Interest and other income   434     337   Interest and bank charges paid   (6,271)     (3,825)   Net cash flows from operating activities   27,489     47,298         Investing activities     Payment on reclamation and other deposits   (7,500)     (294)   Reclamation spent   (1,667)     -    Payment for cancellation of royalty contract   -      (4,000)   Expenditure for property, plant and equipment   (47,465)     (42,348)   Proceeds on disposal of property, plant and equipment   39     1,082   Net cash flows used in investing activities   (56,593)     (45,560)         Financing activities     Proceeds from borrowings   16,243     908   Repayments of borrowings and associated costs   (30,465)     (1,052)   Issuance of common shares for cash   -      31,459   Cost for issue of common shares   -      (1,859)   Dividends paid   (4,703)     (11,873)   Net cash flows (used in) provided by financing activities   (18,925)     17,583         Effects of exchange rate changes on the balance of cash and cash equivalents     held in foreign currencies   (1,953)     (1,603)         Increase (decrease) in cash and cash equivalents   (49,982)     17,718   Cash and cash equivalents, beginning of the year   66,917     49,199   Cash and cash equivalents, end of year   16,935     66,917         Cash and cash equivalents consist of     Cash   16,935     66,917   Cash equivalents   -      -        16,935     66,917  

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
1.647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av värdepapperslagar, däribland vägledning gällande förutsedd produktion av guld, silver och antimon och framtida produktionskostnader, samt möjligheten till en återupptagen verksamhet vid bolagets Cerro Bayo-gruva. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017 och det sammanfattade prospektet daterat den 12 februari 2018, av vilka det finns kopior på Mandalays profil på www.sedar.com. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta nyhetsmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash capex). Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerat EBITDA som resultat från gruvdrift, netto efter administrativa kostnader och före räntor, skatt, och ej kontanta utgifter/(inkomster), internkostnader i bolaget och finansieringskostnader.  En avstämning mellan justerad EBITDA och nettointäkter kommer att inkluderas i MD&A.

Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på gruvintressen, egendomar, anläggning och utrustning samt prospektering som enligt redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på dess förmåga att generera och förvalta likviditet. Denna term har inte någon standardbetydelse och avser att ge läsaren ytterligare information.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Cerro Bayo beräknas kontantkostnaden per säljbart nettoproducerat silveruns av guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar producerade säljbara gulduns gånger realiserat guldpris under perioden) från de kontanta driftkostnaderna och dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen per nettoproducerat säljbart silveruns av guld-biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering till nettokontantkostnaden för guld-biproduktkredit och sedan dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden.

För Cerro Bayo beräknas även producerat säljbara guldekvivalenta uns genom att addera till producerade säljbara gulduns den säljbara mängden silveruns som producerats, multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden, vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire