Annons

Annons

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017

8 februari 2018

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 185 MSEK (2 039), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 6 procent till 119 MSEK (112). Rörelseresultatet uppgick till 109 MSEK (112).
 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 5,4 procent (5,5).
 • Periodens resultat ökade med 6 procent till 84 MSEK (79).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,10 SEK (1,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 346 MSEK (265).
 • I december förvärvades det irländska ventilationsbolaget A.C. Manufacturing Ltd.
 • I januari 2018 utsågs Ola Ringdahl till ny VD och koncernchef för Lindab International AB. Ola kommer att tillträda tjänsten senast i juli och ersätter tillförordnad VD och koncernchef Fredrik von Oelreich.

Januari - december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 8 242 MSEK (7 849), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat uppgick till 511 MSEK (511). Rörelseresultatet ökade till 492 MSEK (483).
 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 6,2 procent (6,5).
 • Periodens resultat ökade med 13 procent till 347 MSEK (306).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 4,54 SEK (4,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 410 MSEK (499).
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,4) vid periodens utgång.
 • Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 1,55 SEK (1,40) per aktie.

             

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs tillförordnade VD och koncernchef, Fredrik von Oelreich, kommenterar:

"Lindabs nettoomsättning ökade för sjuttonde kvartalet i rad. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 7 procent under det fjärde kvartalet och justerat rörelseresultat ökade till 119 MSEK (112). Rörelsemarginalen har i likhet med det tredje kvartalet påverkats av försämrad marginal inom Products & Solutions, till följd av att vi inte fullt ut kompenserat för de högre råmaterialkostnaderna.  Prisökningar till kund har aviserats under kvartalet. Dessa kommer att få effekt under de första månaderna 2018.

Products & Solutions försäljning utvecklades mycket positivt och ökade med 9 procent organiskt samtidigt som rörelseresultatet ökade till 143 MSEK (135). Bland de större marknaderna visade framförallt Sverige, Storbritannien och Frankrike stark tillväxt. Vi ser en särskilt positiv utveckling inom våra produktområden Indoor Climate Solutions och Air Movement.

Building Systems hade ett svagt kvartal med fortsatt negativt resultat. Orderingången i Ryssland var dock stark och den totala orderstocken var betydligt högre vid kvartalets utgång jämfört med föregående år. Ett omfattande åtgärdsprogram har initierats för att skapa uthållig lönsamhet.

Lindab har som första aktör i Europa erhållit Euroventcertifiering för högsta täthetsklassen D för våra cirkulära kanalsystem. Detta är som ledande aktör på marknaden ett bevis på vårt ständiga arbete för ökad kvalité.

I december förvärvades irländska A.C. Manufacturing Ltd. Kombinationen av Lindab och A.C. Manufacturing Ltd kommer att ytterligare stärka vår förmåga att leverera helhetslösningar till den växande irländska ventilationsmarknaden.

Vi summerar 2017 med fortsatt god utveckling för Products & Solutions där vi lyckats flytta fram våra positioner på flera viktiga marknader. Lönsamhetsproblemen inom Building Systems har blivit allt mer uppenbara under året och vi sätter nu in nödvändiga åtgärder för att vända utvecklingen. Den strategiska utvärderingen av verksamheter som inte är direkt kopplade till ventilations- och inneklimatlösningar fortgår enligt plan. Vår strategiska inriktning är tydlig och vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt."

Slut
__________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 07:40 CET.

Kontakt:

LINDAB 
Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef
Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com
Telefon: +46 (0)431 85424

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email: kristian.ackeby@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire