Sponsrat Sponsrat

Låga marknadsräntor driver ökad konsumtion

Marknadsräntorna i världen har alltsedan finanskrisen 2008 varit exceptionellt låga. Särskilt de nordiska länderna utmärker sig med korta räntor som ligger runt noll procent eller till och med under denna nivå.

Uppdaterad 2019-11-26
Publicerad 2019-11-26

Dessa mycket låga räntor från Riksbankens sida höjs något när bankerna ger bolån och ännu något mer när banker och finansföretag ger snabblån till konsumenter. Men trots att företag på den finansiella marknaden tar ut marginaler för sina lån så är framförallt de nominella räntorna också på den typen av krediter mycket lägre än vad den var tidigare.

Vilken är kopplingen mellan marknadsräntor och konsumtion?

Tillgången till effektiva krediter spelar stor roll för konsumenten när denne gör inköp. Det är väl känt att priserna på fastigheter går upp när räntorna är låga. Detta beror på att när finansieringskostnaden är lägre finns det ett större utrymme för ett högre pris på fastigheten, bostadsrätten eller fritidsbostaden.

Om kopplingen mellan kreditkostnad och fastighetspriser är känd så är kopplingen till konsumtion lika känd men sambandet är precis detsamma för konsumtionsvaror och tjänster. Skillnaden mellan fastigheter och konsumtionsvaror är bara den att istället för att betala mer för varje enskild vara tenderar konsumenten att köpa fler varor och tjänster. Detta beror framförallt på att världen har globaliserats vilket medfört att utbudet av varor från lågkostnadsländer ökat utan att priserna på varorna ökat. Detta samband är dock inte lika tydligt när det gäller tjänster, men det finns där också.

Amorteringskravens inverkan på konsumtionen

Även om finansföretag som till exempel Vip Banks är skyldiga att kräva amortering av sina kunder så verkar inte de skärpta amorteringskraven ännu haft någon avgörande inverkan på privat konsumtion, och inte heller på fastighetspriserna. Inte till den grad att omsättning eller generella prisnivåer sjunkit i alla fall.

Det finns ingenting som tyder på att denna situation kommer att förändras eftersom någon inflation inte syns vid horisonten.

Platsannonser