Sponsrat Sponsrat

Kvartalsrapport januari-mars 2020 Nordax Bank AB

Uppdaterad 2020-04-29
Publicerad 2020-04-29

Höjdpunkter januari-mars 2020

 • Fortsatt god utveckling av nyutlåningen inom såväl privatlån, bolån som  kapitalfrigöringskrediter-
 • Sedan slutet av Mars har dock nyutlåningen minskat betydligt i alla Nordax marknader, då Nordax på grund av COVID-19 pandemin tagit en mer försiktig hållning, i synnerhet inom privatlån, och Nordax förväntan är att nyutlåningen under andra kvartalet kommer att understiga nyutlåningen under första kvartalet
 • Den totala utlåningen uppgick till 26,3 mdkr (25,3 mdkr per 2019-12-31). Tillväxten påverkades negativt av den av den kraftiga försvagningen i värdet för den Norska kronan under kvartalet
 • Nordax sparerbjudande fortsatte att attrahera många nya kunder vilket fick den totala inlåningen att växa till 20,5 mdkr (19,2 mdkr per 2019-12-31).
 • Nyemission om 200 miljoner kronor av seniora icke-säkerställda obligationer i januari som löper till januari 2023. Obligationerna emitterades under Nordax Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor.
 • I mars genomförde Nordax en inlösen av den Tier 2 obligation som gavs ut 2015. Obligationen hade kontraktuell löptid om 10 år och inlösen genomfördes på 1st call date, 5 år efter utgivandet, efter det att godkännande för inlösen erhållits från Finansinspektionen.
 • Totala kreditförluster om 123 MSEK i kvartalet, varav 24 MSEK utgör en extra reservering relaterat till COVID 19.
 

Affärsutveckling privatlån

Nyutlåningen för privatlån utvecklades väl under första kvartalet. Sedan slutet av Mars har dock nyutlåningen minskat betydligt i alla Nordax marknader, då Nordax  på grund av COVID-19 pandemin tagit en mer försiktig hållning och Nordax förväntan är att nyutlåningen under andra kvartalet kommer att understiga nyutlåningen under första kvartalet. Volymen för privatlån i Norge minskade under kvartalet som ett resultat av den kraftiga försvagningen i värdet för den Norska kronan, justerat för valutakursrörelser så var den Norska portföljvolymen stabil under första kvartalet.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen har fortsatt utvecklas väl i både Sverige och Norge och totala bolåneportföljen uppgick till 1.9 mdkr vid 31 Mars 2020.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har fortsatt utvecklas starkt under första kvartalet med fortsatt stark nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en fortsatt god utvecklingspotential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen och ser fortsatt starkt kundintresse.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 26,3 mdkr (25,3 mdkr per 2019-12-31). Tillväxten påverkades negativt av den av den kraftiga försvagningen i värdet för den Norska kronan under kvartalet.

Resultat januari-mars 2020 (jämfört med januari-mars 2019) 

 • Rörelseresultatet för januari-mars 2020 uppgick till 137 MSEK (60). Ökning till följd av bättre räntenetto och minskade allmänna administrationskostnader.
 • Räntenettot för januari-mars 2020 uppgick till 436 MSEK (352). Räntenettot ökade på grund av en väx­ande utlåning.
 • Kreditförlusterna för januari-mars 2020 uppgick till -123 MSEK (-100), motsvarande 2,1 procent (2,2) av genomsnittlig utlåning. Kreditförlusterna påverkades av en extra avsättning om 24 MSEK för ökade förväntade kreditförluster under IFRS 9 med tanke på den förväntade försäm­ringen i makromiljön som ett resultat av COVID-19. Nordax ser också att existerande kunders betaln­ingsförmåga kan komma att negativt påverkas av COVID-19 pandemin men har hittills inte sett någon betydande förändring i kundbeteende.
 • Rörelsekostnaderna för januari-mars 2020 uppgick till -182 MSEK (-215). Minskningen var i linje med bolagets förväntningar då kostnaderna i 2019 påverkades av om­fattande investeringar i verksamheten.
 

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick McArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 195.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 290 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2020 uppgick utlåningen till allmänheten till 26,3 miljarder kronor och inlåningen till 20,5 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.


Platsannonser