Sponsrat Sponsrat

Kommuniké från extra bolagsstämma i Footway: Bemyndigande om nyemission upp till 400 msek

Mot bakgrund av att Footway lagt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore med ambitionen att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode har Footways ägare på extra bolagsstämma idag, den 10 mars 2020, fattat beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission vid ett eller flera tillfällen. Riktad nyemission betalas antingen genom apport eller kontant till en teckningskurs om 21 kr per aktie. Besluten stärker ytterligare Footways finansiella förmåga att genomföra affären och fortsatt driva omvandlingen och konsolideringen av europeisk e-handel.

Uppdaterad 2020-03-10
Publicerad 2020-03-10

 

Beslut vid extra bolagsstämma som hölls idag den 10 mars 2020 i Footway Group AB.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,  enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av upp till 7 997 840 stamaktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, där rätt att teckna aktier ska tillkomma aktieägare i Sportamore AB (publ), org.nr. 556788-8614 (”Sportamore”). Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i Sportamore.

Vidare beslutade stämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av upp till 19 047 620 stamaktier av serie B mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till en teckningskurs om 21 kr per aktie om upp till 400 msek. 

Villkor för Erbjudandet

Genom att aktieägarna i Footway med erforderlig majoritet på stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i enlighet med det ovanstående är ett av villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllt.

Platsannonser