Sponsrat Sponsrat

Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) extra bolagsstämma den 30 september 2016

Uppdaterad 2016-09-30
Publicerad 2016-09-30

Stockholm den 30 september 2016 klockan 10.00

På dagens extra bolagsstämma beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen bemyndigades att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 500 000 A-aktier mot kontant betalning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst ca 5,3 procent baserat på befintliga aktier och röster. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om en för ändamålet marknadsmässig rabatt.

Bemyndigandet ska vid utnyttjande användas för beslut om spridningsemission av A-aktier, i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i AllTele-aktien vid handel på Nasdaq Stockholm och som en följd ytterligare stärka bolagets finansiella ställninghandlingsfrihet.

Platsannonser