Sponsrat Sponsrat

Information från MSAB med anledning av Schörling & Partners ovillkorade kontanterbjudande

Publicerad 2017-11-14
Information om Schörling & Partners Erbjudande
Familjen Schörling har tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat sig för att fortsatt driva Melker Schörling AB ("MSAB" eller "Bolaget") utanför börsen. De har med anledning därav idag genom Schörling & Partners AB ("Schörling & Partners") offentliggjort ett ovillkorat kontanterbjudande till aktieägarna i MSAB att överlåta samtliga sina aktier i MSAB till Schörling & Partners ("Erbjudandet"). Enligt budpressmeddelandet är beslutet en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa roll befinner sig i en förändrad situation.
 
Schörling & Partners ägs gemensamt av familjen Schörlings ägarbolag Melker Schörling Tjänste AB, Stefan Persson, UIE Malta Holding Ltd. (ett helägt dotterbolag till United International Enterprises Ltd. som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen), och Mikael Ekdahl AB. Schörling & Partners innehar cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i MSAB.
 
Schörling & Partners erbjuder 569 kronor kontant för varje aktie i MSAB ("Erbjudandevederlaget"). Erbjudandevederlaget överstiger substansvärdet i MSAB per den 13 november 2017 om 568 kronor och motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 20 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande. Det sammanlagda Erbjudandevederlaget uppgår till cirka 5 005 miljoner kronor, och Erbjudandet innebär att MSAB värderas till cirka 67 767 miljoner kronor. Erbjudandevederlaget innebär en premie om:
  • cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 541,3 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och 
  • cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547,5 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm den 13 november 2017, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.
Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 16 november 2017 till och med den 14 december 2017. Erbjudandet är inte förenat med något fullföljandevillkor och utbetalning av Erbjudandevederlag till de som har accepterat Erbjudandet kommer att ske veckovis under acceptfristen, med beräknad första utbetalning den 24 november 2017. I budpressmeddelandet anges vidare att Schörling & Partners avser påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget enligt aktiebolagslagen så snart som möjligt.   
 
För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Schörling & Partners budpressmeddelande som offentliggjorts idag.
 
Inga oberoende styrelseledamöter
MSABs styrelseledamöter Melker Schörling, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Stefan Persson, Carl Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl deltar som anges ovan i Erbjudandet genom det gemensamt kontrollerade Schörling & Partners och är styrelseledamöter i Schörling & Partners. Vidare har Schörling & Partners överenskommit med styrelseledamöterna Carl-Henric Svanberg och Georg Brunstam att de efter Erbjudandets genomförande ska utses till styrelseledamöter i Schörling & Partners. Således finns det ingen ledamot i MSABs styrelse som är oberoende i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande enligt punkten II.19 i Takeover-reglerna avseende Erbjudandet.  
 
Värderingsutlåtande
Mot bakgrund av det ovanstående åligger det Bolaget, i enlighet med punkterna III.3 och II.19 i Takeover-reglerna, att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expertis avseende Erbjudandet. Bolaget har anlitat Ernst & Young AB ("EY") för att avge ett sådant värderingsutlåtande. Av EYs värderingsutlåtande, vilket biläggs detta pressmeddelande, framgår att EY, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, anser att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i MSAB.
 
Rådgivare
Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Gun Nilsson, VD
 
Melker Schörling AB
Tel: +46 8 407 36 60
Email: ir@melkerschorlingab.se
 
 
Denna information är sådan information som Melker Schörling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 8:15 CET.
 
MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 % av kapitalet och 47 % av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Melker Schörling AB via Globenewswire

Platsannonser