Sponsrat Sponsrat

Footway planerar riktad nyemission om upp till 400 msek

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Footway Group AB ("Footway") har idag offentliggjort att Footway lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB ("Sportamore") att förvärva samtliga aktier i Sportamore ("Erbjudandet"). Vid fullföljande av Erbjudandet kommer Footway att genomföra en riktad nyemission av B-aktier i Footway om upp till 400 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-02-17
Publicerad 2020-02-17

Emissionslikviden från den riktade nyemissionen ska primärt användas till det kontantvederlag som Footway erbjudit sig att erlägga i Erbjudandet. Den riktade nyemissionen kommer att genomföras till en teckningskurs om 21 kronor per nyemitterad B-aktie i Footway. Då den riktade nyemissionen är kopplad till Erbjudandet kommer nyemissionen endast att genomföras förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

Den riktade nyemissionen är täckt av bindande teckningsåtaganden till ett belopp om 350 miljoner kronor. Bland de som ingått teckningsåtaganden finns Rutger Arnhult via bolag, Svea Ekonomi AB (publ), Stiftelsen Industrifonden och Altocumulus.

Det känns roligt att kunna gå ut med den här nyheten och intresset har varit väldigt stort. Extra positivt att Svea Ekonomi med sin entreprenöriella anda och sin position som en innovativ bank väljer att åta sig att delta i den föreslagna emissionen samt att vi har fortsatt uppbackning från de som känner oss bäst, våra större befintliga ägare”, säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Footway avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 10 mars 2020 för att bemyndiga styrelsen att besluta om den riktade nyemissionen. Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet.

Platsannonser