Sponsrat Sponsrat

Footway offentliggör erbjudandehandling avseende offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Uppdaterad 2020-03-12
Publicerad 2020-03-12

Footway Group AB (publ) (“Footway”) lämnade den 17 februari 2020 ett offentligt uppköpserbjudande riktat till aktieägarna i Sportamore AB (publ) (“Sportamore”) att i utbyte mot kontanter och aktier i Footway överlåta samtliga sina aktier i Sportamore till Footway (“Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag. Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på Footways webbplats (www.footway.se/investors-erbjudandehandling.html).

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 13 mars 2020 till och med den 3 april 2020. Redovisning av utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 8 april 2020. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Footway har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 8 april 2020, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 17 april 2020.

Footway  förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden samt att tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag avseende Erbjudandet.

Platsannonser