Sponsrat Sponsrat

Footway genomför förvärvet av Sportamore

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

Footway Group AB (publ) (”Footway”) offentliggjorde den 17 februari 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) att förvärva samtliga aktier i Sportamore (”Erbjudandet”). Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 95,9 procent av aktierna och rösterna i Sportamore och Footway fullföljer nu Erbjudandet.  

Ambitionen bakom samgåendet mellan Footway och Sportamore, genom Footways förvärv av Sportamore, är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Samgåendet skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre lönsamhet.
 

Uppdaterad 2020-04-22
Publicerad 2020-04-07

Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Sportamore representerande 9 296 605 aktier, motsvarande cirka 95,9 procent av totalt antal aktier och röster i Sportamore. Den 30 mars 2020 meddelade Konkurrensverket Footway att de beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är därmed uppfyllda och Footway förklarar Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet. Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade Footway inte några aktier i Sportamore och har därefter inte heller förvärvat några aktier eller andra finansiella instrument i Sportamore.

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter. Avseende 67 procent av de aktier i Sportamore som en aktieägare överlåter erbjuds 46,40 kronor per aktie och avseende resterande 33 procent erbjuds 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie. Aktieägare som innehar 300 eller färre aktier i Sportamore kan välja kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för en del av, sina aktier. 

Footway kommer, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 mars 2020, att emittera 7 900 478 stamaktier av serie B till de aktieägare i Sportamore som har accepterat Erbjudandet. Styrelsen i Footway har vidare beslutat, även det med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 mars 2020, om emission av 14 238 093 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 21 kronor kontant per aktie, riktad till Rutger Arnhult genom bolag, Svea Ekonomi AB (publ), Stiftelsen Industrifonden, Altocumulus och Torbjörn Cardell genom bolag. Genom den riktade nyemissionen tillförs Footway cirka 300 msek, som primärt ska användas för att finansiera kontantvederlaget i Erbjudandet. 

Utbetalning av vederlag till de aktieägare i Sportamore som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 17 april 2020. 

För att ge de aktieägare i Sportamore som inte har lämnat in sina aktier en möjlighet att acceptera Erbjudandet förlänger Footway acceptfristen till och med den 17 april 2020 klockan 17.00. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 29 april 2020. 

Footway kan komma att förvärva aktier i Sportamore på marknaden under den förlängda acceptfristen. 

Footway kommer att initiera tvångsinlösensförfarande avseende de återstående aktierna i Sportamore och verka för att aktierna i Sportamore avnoteras från Nasdaq Stockholm. 

För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på www.footway.se/investors.html. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter. 

Med anledning av förändringarna i Footways ägarstruktur till följd av fullföljande av Erbjudandet samt rådande osäkerhet till följd av åtgärder för att begränsa smittspridningen av COVID-19 har Footway beslutat att senarelägga bolagets årsstämma. Footways årsstämma avses att hållas under juni. 

Till sist vill vi välkomna alla nya aktieägare till Footway-familjen och samtidigt önska en riktigt Glad Påsk!

Platsannonser