Annons

Annons

ETT STARKT HELÅR OCH YTTERLIGARE ÅTGÄRDER GENOMFÖRS

FJÄRDE KVARTALET JUNI 2018 – AUGUSTI 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 245,6 Mkr (250,7), en minskning med 5,1 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 4 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,9 procent (49,6), en minskning med 1,7 procentenheter.
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev -4,6 Mkr (17,7), en minskning med 22,3 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,1 Mkr (14,6).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 kr (0,09 kr)
 • Antalet butiker uppgick till 124 jämfört med 127 butiker föregående år

 RÄKENSKAPSÅRET september 2017 – AUGUSTI 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 886,0 Mkr (879,3), en ökning med 6,7 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 1 procent
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 procent (52,6), en ökning med 0,5 procentenheter.
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 19,0 Mkr (24,2), en minskning med -5,2 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (3,7), en minskning med -1,6 Mkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,01 kr (0,03)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 16 oktober fattade styrelsen i Venue Retail Group beslut om att förändra affärsmodellen för dotterbolaget Rizzo International AB. Fokus ska ligga på större enheter, som NK i Stockholm och Göteborg, utvecklad onlineförsäljning samt Flagship stores på utvalda affärslägen. I dagsläget står dessa enheter inom Rizzo för omkring 70 procent av dotterbolagets omsättning. Rizzokedjans 10 butiker, som står för knappt 7 procent av koncernens omsättning, kommer av lönsamhetsskäl att avvecklas. Det arbetet inleds omgående och beräknas vara genomfört sommaren 2019. Åtgärderna beräknas ge positiva effekter redan under innevarande verksamhetsår.
 • Förändringen i Rizzo International AB innebär att bolaget för kvartal 1 2018/2019 kommer redovisa en omstruktureringsreserv på ca 6 Mkr.
 • Under september har Accent öppnat en ny butik i Kristianstads nya galleria C4 samt i oktober öppnat en helt ny konceptbutik i gamla Accent Nacka Forum med en tydlig digital prägel.

VD-kommentar till utvecklingen

Venue Retail Groups fortsatta förändringsarbete, för att möta skiftet i detaljhandeln, har under året bidragit till en ökad försäljning. Under fjärde kvartalet (jun-aug), har vi i likhet med detaljhandeln i stort, jobbat för att motverka de trafikminskningar till köpcenter och butik som följde av den varma sommaren. Dessutom påverkas NK fortsatt av den pågående ombyggnationen. Fjärde kvartalet blev av dessa anledningar något svagare än förra året, däremot ökade vi försäljningen och marginalen för helåret 2017/2018.

Den jämförbara försäljningstillväxten för året uppgår till 1 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen för affärsområdet Väskor/Accessoarer är god och vi fortsätter att utvecklas bättre än marknaden (HUI). Affärsområdet Skor har däremot utvecklats sämre jämfört med föregående år, vilket naturligtvis är en besvikelse.

Venue Retail Group har under mer än två års tid sett över, ställt om och anpassat vårt butiksnät för att möta den stora omställning som pågår inom detaljhandeln – och vi är definitivt på rätt väg. Vi fortsätter att fokusera på kunden, den digitala affären och renodla vår verksamhet för förbättrad lönsamhet. Ingenting får vara heligt eller bygga på att ”vi gör som vi alltid gjort”. En strikt analys för lönsamhet och tillväxt måste ligga till grund för alla beslut även i det fortsatta arbetet med att ta oss till nästa nivå.

Av den anledningen ökar vi takten, tar nästa steg i vårt förändringsarbete och gör en genomgripande förändring av affärsmodellen för dotterbolaget Rizzo International AB. För att bättre utnyttja potentialen i varumärket Rizzo, kommer vi att fokusera på online och större enheter såsom Department- och Flagship stores. Detta då vi inte ser den traditionella affärsmodellen med mindre butiker för skor som långsiktigt lönsam. Vi har därför fattat beslut om att avveckla butikskedjan Rizzo och stänger därmed 10 butiker under 2018/2019, vilket motsvarar knappt 7% av koncernens omsättning. Åtgärderna beräknas ge positiva effekter redan under innevarande verksamhetsår och är en helt logiskt följd av det jobb vi gjort de senaste åren.

Vi fortsätter att satsa på våra egna varumärken Don Donna, Handskmakaren, A-TO-B och Rizzo, vilket är en central del i vår långsiktiga strategi. För att öka modegraden i vårt erbjudande och för att nå ut till nya kunder ingår vi regelmässigt samarbeten med andra starka varumärken. I september lanserade vi exempelvis en väskserie med IvyRevel.

Tillväxten i våra tre onlineaffärer, Accent.se, Morris.no och Rizzo.se är mycket stark och blir en allt viktigare del för koncernen. Vi fortsätter att förstärka och utveckla vår plattform, vässa vår kompentens inom området och effektivisera vår kommunikation med kunderna. Vi når nya kunder genom vår onlineverksamhet, vilket även berikar våra fysiska butiker.

Vi har, som många detaljhandelsbolag, påverkats negativt av den varma sommaren. Detta ser vi som en tillfällighet och tar nu nästa stora steg i vårt förändringsarbete – att ställa om koncernens butiksnät och onlineverksamhet för att finnas där kunden finns. Med erfarenhet av de senaste två årens utveckling är vi övertygade om att detta kommer leda till ökad tydlighet och ge resultat!

Stockholm oktober 2018

Jonas Ottosson
VD och Koncernchef