Sponsrat Sponsrat

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport januari – mars 2016

Uppdaterad 2016-05-20
Publicerad 2016-05-20

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

  • Hyresintäkterna ökade till 9,6 miljoner kronor (6,5 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot förbättrades med 2,3 miljoner kronor till 6,8 (4,5) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet ökade till 2,5 (0,4) miljoner kronor.
  • Periodens totalresultat var -5,2 (-1,4) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,6 (0,4) miljoner kronor.
  • Koncernen har under verksamhetsåret, i ombyggnationer för hyresgäster, investerat 0,9 (4,3) miljoner kronor i koncernens fastigheter. 
  • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 432,0 miljoner kronor (433,5 miljoner kronor vid utgången av föregående år).  
  • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 145,1 (138,3) miljoner kronor. Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -6,8 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.

    RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016
jan-mar
2015
jan-mar
2015
jan-dec
2014
jan-dec
Hyresintäkter 9,6  6,5  33,6  32,3
Driftnetto 6,8 4,5 25,0 23,6
Förvaltningsresultat 2,5 0,4 7,8 5,4
Totalresultat -5,2 -1,4 32,6 7,4
Förvaltningsfastigheter 432,0 235,0 433,5 230,0
Kapitalandelslån 145,1 141,1 138,3 138,3
Skulder till kreditinstitut 235,2 135,7 233,3 130,7
Balansomslutning 442,6 303,7 447,3 300,1
 
Nyckeltal i %
Överskottsgrad 71 70 75 73
Direktavkastning 6,4 7,7 6,5 7,4
Medelränta kreditinstitut 1,74 3,69 1,93 3,79
Belåningsgrad 54,4 57,7 53,8 56,8
Justerad soliditet 41,5 49,8 40,7 49,9
Ränta, kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 125,0 107,0 124,1 106,2
Marknadskurs 106,0 103,1 101,0 101,0

   KOMMENTAR:

”Värdet på koncernens fastighetsportfölj ökade från 235 MSEK till 432 MSEK jämfört med första kvartalet 2015, där 167,1 MSEK är hänförliga till fastighetsförvärv och fastighetsinvesteringar och resterande 29,9 MSEK är hänförliga till omvärderingar av fastigheter. Den löpande fastighetsförvaltningen har under perioden varit inriktad på att förbättra fastighetsportföljens intäkter och kostnader genom bland annat omförhandlade hyresavtal och genomförda hyresgästanpassningar mot högre hyror. Bolaget har ett bra utgångsläge för att verksamhetsåret 2016 skall fortsätta utvecklas i en positiv riktning för såväl våra hyresgäster som för våra investerare. Våra fastigheter har en god driftsekonomi vilket ger goda förutsättningar för att generera stabila kassaflöden.” 

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)


  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

  För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se
  


Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Platsannonser