Sponsrat Sponsrat

Erbjudandet i Smart Eye AB (publ) övertecknades kraftigt

Smart Eye AB (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna aktier i Bolaget om cirka 80,5 MSEK (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades omkring åtta gånger. Första dag för handel med Smart Eyes aktie är den 7 december 2016.

Uppdaterad 2016-12-02
Publicerad 2016-12-02

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. 

Smart Eye offentliggjorde den 10 november 2016 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med listningen genomföra Erbjudandet. Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och nyemissionen blev tecknad till mer än 675 MSEK, vilket motsvarar omkring åtta gånger Erbjudandet. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 80,5 MSEK före emissionskostnader, under förutsättningar att övertilldelningsoptionen om 250 000 aktier utnyttjas fullt ut.

Erbjudandet innebär även att Bolaget tillförs omkring 3 400 nya aktieägare, vilket innebär att spridningskravet på Nasdaq First North är uppfyllt. Första dag för handel är den 7 december 2016.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut den 29 november 2016 för allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Ett antal institutioner och privata investerare hade före teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande cirka 31,3 MSEK eller cirka 39 procent av Erbjudandet.

Styrelsen i Smart Eye har, i samråd med Erik Penser Bank AB, beslutat om tilldelning av aktier i Erbjudandet, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North, samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Smart Eye att öka med 1 750 000 aktier från 8 160 892 aktier till 9 910 892 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 175 000 SEK från 816 089,20 SEK till 991 089,20 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 17,7 procent.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset och det förtroende som aktiemarknaden har visat oss. Den kraftiga överteckningen visar på att det finns ett engagemang och en tilltro till målsättningen att etablera Smart Eye som den ledande leverantören av eyetracking i fordonsindustrin.

Med tanke på våra två design wins avseende eyetracking i personbilar med stora och tekniskt ledande underleverantörer samt det starka intresse vi märker för vår teknologi är jag optimistisk inför framtiden. Smart Eye är väl positionerat för att ta eyetracking från forskningstillämpningar till massmarknaden inom fordonsindustrin. Jag vill också välkomna alla nya aktieägare i Smart Eye på vår gemensamma resa framöver, säger Martin Krantz, VD för Smart Eye AB.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och listningen på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Smart Eye.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Smart Eyes syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandets offentliggörande och Smart Eye gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Smart Eye anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 11:15 CET.  

Platsannonser