Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport januari - september 2020: Hög aktivitet i ett utmanande läge

  • Resultat före skatt uppgick till 2 509 mkr
  • Räntenettot ökade med 3 procent som en följd av ökade volymer  
  • Stabila intäkter - ökade med 7 procent främst drivet av ökade handelsintäkter
  • Kostnaderna ökade med 10 procent på grund av regulatoriska investeringar
  • Kreditreserveringar, som i stort kan kopplas till enstaka engagemang, ökade  
Uppdaterad 2020-11-04
Publicerad 2020-11-04

Händelser under perioden 
Den pågående pandemin fortsatte att sätta sina spår vilket påverkade resultatet för tredje kvartalet negativt. Den höga volatiliteten på de globala finansmarknaderna bidrog dock positivt till resultatet men motverkades av ökade kostnader och högre förväntade kreditförluster. Aktiviteten på både företags- och privatmarknaden har dock varit hög med stor efterfrågan på flexibla finansiella lösningar och kvalificerad rådgivning. Under kvartalet har fler än 250 företagskunder valt banken till sin husbank.
 
Bostadsmarknaden har utvecklats starkt med ett positivt inflöde av nya bolånekunder. Trots ett något svagare tredje kvartal, har Danske Bank hittills i år tagit totalt 4,8 procent av nyutlåningen på bolånemarknaden vilket är mer än den totala marknadsandelen på 3,8 procent. Den pågående pandemin innebär att kunderna använder bankens digitala tjänster i allt större utsträckning - närmare 90 procent av de nya bolånekunderna har valt att ansluta sig via de digitala plattformarna.  

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:  
“Det har varit en utmanande period, som till stor del präglats av ovissheten kring coronavirusets effekter vilket påverkat resultatet negativt. Den underliggande affären är dock fortsatt stark och det är glädjande att konstatera att livskraften hos våra företagskunder har varit god. Aktiviteten hos våra bolånekunder har också varit hög och för årets första nio månader växte vi mer än vår totala andel på bolånemarknaden vilket är helt i linje med vår strategi. Vårt mål är nu att fortsätta visa att vi är en trygg och stabil finansiell partner för våra kunder som levererar riktigt bra tjänster och rådgivning i toppklass.”

Platsannonser