Annons

Annons

Delårsrapport januari - mars 2018: Stark marknad men besvärliga avverkningsförhållanden

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första kvartalet ökade med tre procent till 393 MSEK (383). Högre priser motverkas av lägre leveransvolymer från egen skog.

Q1 SWE 2018Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

-          Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till 393 MSEK (383). Ett bra marknadsläge har medfört högre priser på våra produkter men den snörika vintern har på sina håll inneburit besvärligare avverkningsförhållanden samtidigt som transportkapaciteten från skogsbilväg till industri har varit mycket ansträngd. Genom att vi kombinerar leveranser från egen skog med externt anskaffat virke har vi stora möjligheter att välja de avverkningsområden som är mest lättillgängliga. Detta har gjort att vi i stort sett har klarat leveranserna till våra kunder, dock med en högre andel anskaffat virke där marginalerna är lägre.

-          Nettoomsättningen uppgick till 1 649 MSEK (1 597). Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under kvartalet till 2,9 miljoner m3fub (2,9) varav 1,5 miljoner m3fub (1,7) från egen skog.

-          Marknadsläget för våra kunder är fortsatt mycket stark med höga priser för såväl pappersmassa som sågade trävaror, det senare till stor del beroende av en stark byggkonjunktur.

-          Vårt intressebolag Setra Group uppvisar en stark resultatutveckling vilket har bidragit till att vår samlade direktavkastning ökat till 4,7 procent jämfört med 4,4 procent motsvarande period föregående år. Därmed överträffas avkastningsmålets 4,5 procent.

1 januari – 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med tre procent till 1 649 MSEK (1 597). Priserna ökade i genomsnitt med sex procent medan de totala leveransvolymerna minskade med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med tre procent och uppgick till 393 MSEK (383).

Högre priser motverkas av lägre leveransvolymer från egen skog.

  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,7 procent (4,4).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 63 MSEK (36).
  • Kvartalets resultat ökade med 14 procent och uppgick till 387 MSEK (339).
  • Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 3,27 kr (2,86).

FÖR MER INFORMATION:

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel. 08-655 91 74, 076-130 42 01

Per Matses, vice vd och CFO, tel. 08-655 92 90, 070-655 98 20