Annons

Annons

Delårsrapport januari-mars 2016

Första kvartalet 2016 – Positiv volymutveckling och fortsatt starkt resultat

  • Försäljningen uppgick till 2 757 MSEK (2 951).
  • Rörelseresultatet ökade till 497 MSEK (495).
  • Rörelsemarginalen ökade till 18,0 procent (16,8).
  • Resultat efter skatt ökade till 355 MSEK (352).
  • Resultat per aktie ökade till 1,03 SEK (1,02).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 325 MSEK (480).

VD-kommentar

”Det första kvartalet 2016 var återigen ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen. Koncernens försäljning uppgick till 2 757 MSEK och vårt rörelseresultat ökade till 497 MSEK, samtidigt som det operativa kassaflödet uppgick till 325 MSEK. Volymutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år var återigen positiv för koncernen med fortsatt starka volymer till fordonsrelaterade kunder. Försäljningen har påverkats negativt av att försäljningspriserna har varit väsentligt lägre då priserna på våra huvudsakliga råmaterial har varit väsentligt lägre än motsvarande kvartal föregående år. Priserna på våra huvudsakliga råmaterial var även lägre än fjärde kvartalet 2015. Under kvartalet var priskonkurrensen fortsatt stark på samtliga marknader. Vår finansiella ställning är fortsatt mycket stark och med en nettokassa på 714 MSEK är vi väl rustade för fortsatt expansion.”  

                                                                                                                                                                              Georg Brunstam, VD och Koncernchef