Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport januari-juni 2019 Nordax Bank AB

Uppdaterad 2019-07-19
Publicerad 2019-07-19

Höjdpunkter Januari-Juni 2019

 •  Stark utveckling av nyutlåningen inom såväl privatlån, bolån som kapitalfrigöringskrediter
 •  Utlåningstillväxten uppgick till 19% under första halvåret och den totala utlåningen uppgår till 22,4 mdkr
 •  Nordax börjar ta emot norska bolåneansökningar via hemsidan (Q2)
 •  Första utbetalda bolånet i Norge (Q2)
 •  Beslut fattat att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på de nordiska marknaderna (Q2)
 •  Nya lagkrav för privatlån i Norge implementerat (Q2)
 •  Attraktivt sparerbjudande ökade inlåningen från allmänheten med 57% sedan årsskiftet
 •  MTN-program med ram om 3 mdkr etableras (Q2)
 •  Emission av Tier 2 obligationer och seniora icke säkerställda obligationer (Q2)
 •  Bolån i Norge lanserades via låneförmedlare (Q1)
 •  Den totala utlåningen passerade 20 Mdkr (Q1)
 •  Köpet av Svensk Hypotekspension (SHP) slutfördes (Q1)

Affärsutveckling privatlån

Nyutlåningen för privatlån fortsatte att utvecklas starkt. Framförallt utvecklades nyutlåningen väl på den svenska marknaden där ett attraktivare erbjudande bidrog till tillväxt inom samtliga kanaler. Under andra kvartalet infördes en ny reglering för privatlån i Norge vilket hade en något negativ effekt på andra kvartalets nyutlåning. Under andra kvartalet fattades beslut om att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på den nordiska marknaderna. Utlåningen i Tyskland stod vid slutet av kvartalet för 4 procent av Nordax totala utlåning.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt.

Under slutet av första kvartalet lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden genom låneförmedlare och mot slutet av andra kvartalet öppnades det upp för att ansöka om bolån via Nordax hemsida.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Nyutlåningen utvecklades starkt och utlåningen växte med 14 procent under årets första 6 månader. Bidragande till ökningen har varit ökad marknadsföring vilket lett till större kännedom om Svensk Hypotekspension (SHP) som varumärke och om möjligheten att ta ut en Hypotekspension. Under året möjliggjordes också för fler att ta ut Hypotekspension genom en förändring i låneskalan och en breddning av erbjudandet till fler av landets kommuner.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 22,4 mdkr (15,1 mdkr per 2018-12-31). Förvärvet av SHP, breddning av produkterbjudandet till att omfatta bolån samt en stark utveckling under kvartalet på den svenska marknaden var de viktigaste faktorerna bakom den starka tillväxten. Exklusive förvärvet av SHP växte utlåningen med 19 procent under årets 6 första månader, delvis påverkat av positiva valutaeffekter. Samtliga geografiska marknader utom den tyska växte. På den svenska marknaden bidrog såväl bolån, privatlån som kapitalfrigöringskrediter till den starka utvecklingen.

Resultat januari-juni 2019 (jämfört med januari-juni 2018) 

 •  Rörelseresultatet uppgick till 228 MSEK (254). Minskningen berodde på högre kostnader
 •  Räntenettot uppgick till 724 MSEK (647). Räntenettot ökade på grund av ökad utlåning.
 •  Rörelsekostnaderna uppgick till -305 MSEK (-187). Kostnaderna ökade till följd av til tillväxtinitiativ för att växa och bredda Nordax affär samt förvärvskostnader och tillkommande kostnader för SHP
 •  Kreditförlusterna uppgick till -122 MSEK (-174), motsvarande 1,3 procent (2,5) av genomsnittlig utlåning.

Nordax Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till bolaget Nordax Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Andreas Frid, Kommunikatonschef, Nordax

Tel: +46 705 29 08 00

E-post: ir@nordax.se

Platsannonser