Annons

Annons

Crunchfish AB offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Crunchfish AB offentliggör prospekt med anledning av den Företrädesemission av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 11 september 2018. Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Emissionen beräknas tillföra Bolaget ca 38,5 MSEK.

Digitaliseringen som sveper över världen medför nya sätt att interagera med elektronik och skapar en värdefull marknad för nya interaktionslösningar. Snabb och enkel interaktion har varit Crunchfish fokusområde sedan start. Med en patentskyddad interaktions­mjuk­varu­portfölj inom Geststyrning och Mobile proximity står Bolaget inför en spännande framtid. Erbjudandet syftar till att säkerställa resurser för produktutveckling, marknadsbearbetning och stärka Bolagets finansiella ställning.

”Vi har inte bara ett utan två teknologiområden som båda löser problem och bidrar till digitaliseringen inom områden med otroligt stor potential som AR i industrin och betalning med mobiltelefonen. Med våra patenterade teknologier kan vi erbjuda nödvändiga metoder av interaktion för AR och lösa de tekniska problem som idag begränsar användningen av digitala kuponger och mobiltelefonen som plånbok. Det jag ser hända är att användning av AR i mobiltelefonen börjar ta fart och AR-glasögon inom industrin går från pilotinstallationer mot kommersiell utrullning samtidigt som Crunchfish inom m-handelsområdet flyttar fram positionerna genom fler samarbeten med ledande aktörer. Marknadsförutsättningarna kommer därmed skapas för att börja skörda frukterna av de ansträngningar och investeringar vi gjort i partnerskap, produktutveckling och ökad sälj- och marknadsföringskraft de senaste åren.” säger verkställande direktör Joakim Nydemark i VD-ordet.

Genom emissionen tillförs Crunchfish cirka 38,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. De befintliga ägarna, styrelseordförande Joachim Samuelsson via Femari Invest AB, styrelseledamot Göran Linder som representerar Midroc Invest AB, styrelseledamöterna Stephan Carlquist och Mikael Kretz ägare av Carlquist Holding AB respektive Nitrox Consulting AB samt grundaren Paul Cronholm mfl har vederlagsfritt åtagit sig att teckna ca 7,275 MSEK, vilket motsvarar cirka 18,89 procent av Företrädesemissionen.

För den del av emissionsbeloppet som inte omfattas av teckningsåtaganden enligt ovan har externa parter, inkl bl a LMK Venture Partners AB, Gerhard Dal, Grenspecialisten Förvaltning AB och Fredrik Lundgren, utfärdat sedvanliga emissionsgarantier uppgående till totalt 23,090 MSEK, vilket motsvarar cirka 59,96 procent av en Företrädesemission.

Sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 78,86 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionen omfattar högst 7 701 451 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer den aktieägare som på avstämningsdagen den 14 september 2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i Företrädesemissionen.

Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie och totalt tillförs Bolaget cirka 38,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om samtliga aktier tecknas och betalas.

Teckningsperioden löper mellan den 18 september 2018 och den 2 oktober 2018. Även allmänheten har möjlighet att teckna. Mer information om emissionen återfinns i det prospekt som idag har offentliggjorts.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, emissionsinstitutets samt Redeye AB:s respektive hemsidor; www.crunchfish.com, www.aktieinvest.se respektive www.redeye.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare:
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest är emissionsinstitut.

För vidare information, vänligen kontakta:

Joakim Nydemark, VD för Crunchfish AB, 
+46 706 351 609, 
ir@crunchfish.com 

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 17 september 2018.

Kort om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella applikationer samt m-handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra elektronik med gester samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier licensieras till hård­varu­tillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish grundades 2010 och Bolaget är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Huvudkontor finns i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Crunchfish. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu har offentliggjort.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Crunchfish att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, tecknings­rätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Crunchfish avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Crunchfish aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som ”avses”, ”antar”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.