Sponsrat Sponsrat

Confidence International AB: Bokslutskommuniké 2015

Publicerad 2016-02-19

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2015

Fjärde kvartalet i sammandrag oktober - december 2015

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till 32,6 (18,8) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till 0,6 (-1,9) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,4 (-2,1) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång
  uppgick till 0,01 (-0,25) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet
  efter förändring av rörelsekapital uppgick till -1,2 (-2,3) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari - december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick för kvarvarande verksamhet till 105,7 (65,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till -3,6 (-7,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,7 (-8,5) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång
  uppgick till -0,08 (-0,55) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet
  efter förändring av rörelsekapital uppgick till -9,8 (-8,5) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett bokslutskommuniké bifogas som PDF.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

 

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Platsannonser