Annons

Annons

CellaVision AB Bokslutskommuniké 2017

Stabilt kvartal med fortsatta strategiska satsningar 1 oktober-31 december 2017

Nettoomsättningen ökade med 5 % till 76,1 MSEK (72,8).
Organisk tillväxt uppgick till 6 % (14).
Rörelseresultatet ökade till 21,7 MSEK (21,6).
Rörelsemarginalen uppgick till 28,5 % (29,8).
Resultatet före skatt ökade till 21,7 MSEK (20,8).
Resultat per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,75).
Kassaflödet uppgick till 25,5 MSEK (27,4.)

1 januari-31 december 2017

Nettoomsättningen ökade med 17 % till 309,3 MSEK (265,0).
Organisk tillväxt uppgick till 16 % (9).
Rörelseresultatet ökade med 23 % till 90,9 MSEK (74,2).
Rörelsemarginalen ökade till 29,4 % (28,0).
Resultatet före skatt ökade till 90,3 MSEK (75,8).
Resultat per aktie ökade till 2,92 SEK (2,51).
Kassaflöde före utdelning minskade till 57,9 MSEK (61,5).
Styrelsen föreslår en utdelningen om 1,50 kronor per aktie 2017 (1,50 kr).

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet 2017 var CellaVisions tredje bästa kvartal någonsin med en omsättning som uppgick till 76,1 MSEK (72,8), vilket motsvarar en tillväxt om fem procent, med en negativ valutapåverkan om en procentenhet. Därmed uppgick den organiska tillväxten i kvartalet till sex procent. Rörelseresultatet uppgick till 21,7 MSEK (21,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 28,5 procent (29,8). Trots stora investeringar inom innovation och geografisk expansion har vi bibehållit vår goda rörelsemarginal.
För helåret ökade omsättningen med 17 procent till 309,3 MSEK (265,0) och rörelseresultatet uppgick till 90,9 MSEK (74,2), motsvarande en rörelsemarginal om 29,4 procent (28,0). Valutaeffekter utgjorde en procentenhet innebärande en organisk tillväxt på helår om 16 procent. CellaVision indirekta försäljningsmodell innebär att vi har en ojämnt fördelad försäljning med stor variation mellan kvartal.

Marknadsutveckling

Försäljningen i Americas uppgick i kvartalet till 38,6 MSEK (40,1). Den jämförelsevis svaga utvecklingen förklaras dels av starka jämförelsetal, dels av en lageruppbyggnad från tidigare kvartal. Antalet kundinstallationer och CellaVisions penetration hos slutkunder fortsatte dock att öka i stabil takt och sett till helåret 2017 uppgick försäljningstillväxten till 24 procent.
EMEA hade ett svagt fjärde kvartal med en försäljning som uppgick till 19,3 MSEK (26,7). Även helåret 2017 var svagt med en omsättning som uppgick till 81,8 MSEK (83,3). Vi är inte nöjda med utvecklingen i EMEAs under senare år och har därför kraftigt accelererat etableringen av egna organisationer för lokal marknadssupport i ett flertal länder inom EMEA. Marknadsbearbetning är ett långsiktigt arbete och vi räknar med att se de första positiva effekterna av detta under 2018.
APAC hade ett starkt sista kvartal 2017 med en tillväxt som översteg 200 procent. Utvecklingen är ett resultat av stark försäljning framför allt i Japan och Kina. För helåret 2017 uppgick tillväxten till 27 procent. Organisationerna för lokal marknadssupport som etablerades i Sydkorea och Australien under slutet av 2016 är nu fullt operationella.

Ny teknologiplattform förbereds för lansering

Den nya teknologiplattformen medför att CellaVision kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning inom digital morfologi för små och medelstora hematologilaboratorier. Den nya produkten kommer att ge slutkunden bibehållen analyskvalitet och nätverksuppkopplingsmöjligheter men med något lägre automatiseringsnivå än erbjudandet till stora laboratorier.
Det innebär att CellaVision kommer att kunna erbjuda helhetslösningar för laboratoriekedjor som har både stora centrallaboratorier och mindre satelitlaboratorier inom sin verksamhet. Med denna utveckling kommer vi att uppnå ytterligare delmål i vår vision att ersätta användandet av traditionella mikroskop på hematologilaboratorier.

CellaVision® Advanced RBC Application

CellaVision® Advanced RBC Application, en mjukvaruapplikation som gör den morfologiska bedömningen av röda blodceller snabbare och enklare, blev godkänd av USA:s regulatoriska myndighet FDA i augusti 2017 och har i kvartalet lanserats kommersiellt av våra olika distributionspartner i USA.

Fortsatta offensiva satsningar inom innovation och geografisk expansion

Både inom innovation och geografisk expansion satsar vi kontinuerligt för att fortsatt generera hög omsättnings- och vinsttillväxt.
Innovation är en nyckelstrategi för framtida tillväxt och för att kunna kommersialisera fler av våra många idéer kommer vi att öka våra investeringar i forskning och utveckling ytterligare. Genom att stärka vår utvecklingsorganisation kommer vi att skapa nya tillväxtmöjligheter, primärt inom digital bildanalys.
CellaVision har fortsatt etableringen av lokala organisationer för marknadssupport på prioriterade marknader, vilka under 2017 bestod av satsningar i Brasilien, Frankrike, de tysktalande marknaderna i EMEA samt Storbritannien. Vi kommer att fortsätta det offensiva arbete som inleddes under 2016 med ytterligare etableringar under 2018 i enlighet med vår långsiktiga strategi.

Zlatko Rihter,
VD och koncernchef

(MSEK) Okt-Dec 2017 Okt-Dec 2016 Helår 2017 Helår 2016 Nettoomsättning 76,1 72,8 309,3 265,0 Bruttoresultat 55,4 52,8 223,2 188,9 EBITDA 23,9 23,9 99,3 82,4 Rörelseresultat 21,7 21,6 90,9 74,2 Rörelsemarginal, % 28,5 29,8 29,4 28,0 Resultat före skatt 21,7 20,8 90,3 75,8 Periodens kassaflöde 25,5 27,4 22,1 25,8 Soliditet, % 80,1 80,4 80,1 80,4

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. E-post: zlatko.rihter@cellavision.se
Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision 
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsupportsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Japan, UAE, Sydkorea, Australien, Frankrike, Tyskland, Brasilien och Storbritannien. 2017 var omsättningen 309 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.seThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire