Sponsrat Sponsrat

Bokslutskommuniké 2015 Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Publicerad 2016-02-17
  • Fortsatt starkt resultat trots rekordlågt ränteläge
  • Låga kreditförluster och hög kostnadseffektivitet
  • Total kapitalrelation nu över 20 procent

Fortsatt starkt resultat trots rekordlågt ränteläge

Rörelseresultatet uppgick till 256 mkr jämfört med 287 mkr föregående år vilket var ett fortsatt starkt resultat i det mycket låga ränteläge som råder. Det låga ränteläget påverkade resultatet negativt samtidigt som ökade volymer var en positiv faktor.

Den totala affärsvolymen (in- och utlåning samt förmedlade volymer till Swedbank Robur, Swedbank Hypotek och Swedbank Finans) ökade med 7 procent och uppgick till 52 693 mkr jämfört med 49 196 mkr föregående år.

Räntenettot påverkades negativt av det fallande ränteläget och minskade med 11 procent till 281 mkr jämfört med 316 mkr föregående år.

Provisionsnettot ökade med 5 procent till 221 mkr jämfört med 210 mkr föregående år. Detta till stor del föranlett av att utlåningsprovisionerna utvecklades starkt genom god kreditefterfrågan.

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,1 procent jämfört med 13,7 procent föregående år.

Likviditeten var mycket god och uppgick till 3 947 mkr jämfört med 4 392 mkr föregående år.

Låga kreditförluster och hög kostnadseffektivitet

Kreditförlustnivån var fortsatt låg och uppgick till 0,07 procent jämfört med 0,06 procent föregående år.

K/I-talet uppgick till 46 procent vilket innebar att den goda kostnadseffektiviteten består.

Total kapitalrelation nu över 20 procent

Bankens kapitalbas ökade till 1 766 mkr. Kapitalbasen består i sin helhet av så kallat kärnprimärkapital. Ökningen innebar att kärnprimärkapitalrelationen förbättrades för åttonde året i rad och uppgick till 20,1 procent. Kärnprimärkapitalrelationen är därmed dubbelt så stark som det lagstadgade kravet.

50 miljoner kronor till aktieägarna

Styrelsen föreslår en oförändrad aktieutdelning vilket innebär att 50 miljoner kronor delas ut till aktieägarna. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad får därmed möjlighet att fortsätta sitt arbete med att utveckla bygden i form av bidrag till dem som har idéer som gör vår bygd lite bättre, mer spännande och attraktiv.

Effektiv och stark bank för Sjuhäradsbygdens människor och företag

”Under 2015 har vi fortsatt att stärka bankens ställning på den lokala marknaden och en milstolpe passerades i och med att affärsvolymen för första gången översteg 50 miljarder. Att göra bra affärer med våra kunder är idén med banken. Vi vill fortsätta vara en sund och effektiv bank för Sjuhäradsbygdens människor och företag. I en utmanande makroekonomisk omgivning med minusräntor är jag särskilt glad över att vi kan fortsätta att visa god vinst, bra likviditet samt en stark kapitalrelation” säger VD Bosse Johansson.

Borås den 26 januari 2016

Swedbank Sjuhärad AB

Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32.

Platsannonser