Annons

Annons

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017


STABILT UNDER DET FJÄRDE KVARTALET
Under det fjärde kvartalet uppvisade Stockwik totalt sett en stabil utveckling. I segmentet markservice har verksamheten varit gynnsam inom såväl skötsel som markservice. Efterfrågan har varit stabil och likaså lönsamheten. Också i segmentet fastighetsservice har den operativa utvecklingen och lönsamheten i sin helhet uppvisat stabilitet. Aktiviteten i båda segmenten har varit hög genom hela den aktuella perioden. Takten har varit hög i Stockwiks förvärvsarbete vilket lett till tre förvärv strax efter periodens slut.

Kvarvarande verksamhet:

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 22,9 (25,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (1,5) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,1 (0,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (0,3) MSEK. Av resultatet utgjorde -0,8 (-1,1) MSEK avskrivningar och 12,0 (-) MSEK aktivering av ytterligare uppskjuten skattefordran, vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till 0,01 (0,00) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 87,5 (82,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (1,8) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,9 (-1,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,2 (-4,8) MSEK. Av resultatet utgjorde -3,5 (-3,5) MSEK avskrivningar och 12,0 (-) MSEK aktivering av ytterligare uppskjuten skattefordran, vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till 0,00 (-0,00) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske

Avvecklad verksamhet:

I november 2016 togs beslut att avveckla telekomverksamheten. Försäljningen av telekomverksamheten genomfördes den 24 november 2016. Försäljningen redovisas som avvecklad verksamhet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende den avvecklade verksamheten har omklassificerats till ”Årets resultat från avvecklade verksamheter” i resultaträkningen.

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016

 • Intäkterna för perioden oktober till och med december 2016 uppgick i avvecklad verksamhet till 4,7 MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden oktober till och med december 2016 uppgick till -11,7 MSEK
 • Resultat efter skatt för perioden oktober till och med december 2016 uppgick till -11,8 MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden oktober till och med december 2016 uppgick till -0,00 SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016

 • Intäkterna för perioden januari till och med december 2016 uppgick i avvecklad verksamhet till 31,4 MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari till och med december 2016 uppgick till -12,0 MSEK
 • Resultat efter skatt för perioden januari till och med december 2016 uppgick till -12,8 MSEK, varav -11,5 MSEK utgör kostnader i samband med avyttring
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden januari till och med december 2016 uppgick till -0,01 SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/9b3a5dfd-3173-4404-92ca-925d7014da8b

]]>