B3IT:s erbjudande fulltecknat – handeln inleds idag på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OTILLÅTEN ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Uppdaterad 2016-06-13
Publicerad 2016-06-13

Snabbväxande B3IT Management AB (publ) (”B3IT” eller ”Bolaget”) offentliggör resultatet för erbjudandet av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq First North Premier. Intresset för att teckna aktier i Bolaget har varit stort och erbjudandet övertecknades flera gånger. Priset per aktie i Erbjudandet har, inom intervallet 45-50 SEK, fastställts till 50 SEK, vilket resulterar i ett marknadsvärde för B3IT om 365 MSEK.

Sven Uthorn, VD, styrelseledamot och medgrundare kommenterar:

”B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag, för våra medarbetare och för våra kunder. Sedan starten har Bolaget haft en obruten linje av tolv tillväxtår både sett till omsättning och antal medarbetare. I en marknad där förmåga att driva förändring med hjälp av IT är avgörande för konkurrenskraft och effektivitet, bidrar våra idag över 300 konsulter med specialistkompetens, gedigen erfarenhet, vilja, attityd och förmåga att åstadkomma resultat. Och inte minst: helhetssyn och förståelse för sambandet mellan teknik, affärsprocesser och människor. 

B3IT har valt att växa och utvecklas som bolag därför att vi ser att våra kunder behöver oss. Men också för att även erfarna konsulter behöver ett sammanhang. För att konkurrera om de bästa konsulterna på arbetsmarknaden bygger B3IT en organisation som dels ger konsulter goda möjligheter att vinna intressanta uppdrag och att utvecklas i sin profession, dels ett socialt sammanhang som ger stor individuell frihet och bejakar balansen mellan arbete och fritid. 

Noteringen och det breddade ägandet i B3IT är en viktig del för Bolagets nästa etapp och vi är glada åt det oerhört stora intresset för att investera i B3IT:s aktie och välkomnar cirka 6 000 nya aktieägare. Vårt fokus är nu att fortsätta utveckla vår verksamhet, stärka vårt erbjudande och bygga fortsatt framgång med och för marknadens bästa konsulter. Då är det också glädjande att konstatera att hälften av B3IT:s medarbetare numera även är ägare i Bolaget.” 

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet (”Erbjudandepriset”) har fastställts till 50 SEK per aktie.
  • I Erbjudandet säljs 3 106 012 aktier, en kombination av försäljning av befintliga aktier och en nyemission för att finansiera framtida förvärv. B3IT har sålt 1 000 000 nyemitterade aktier i Erbjudandet och kommer tillföras kapital om 50,0 miljoner SEK före emissionskostnader. Vidare har befintliga aktieägare sålt 2 106 012 befintliga aktier.
  • Därutöver har B3 Intressenter AB förbundit sig att sälja ytterligare högst 310 601 aktier, motsvarande högst 10,0 procent av totala antalet aktier i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Utnyttjas Övertilldelningsoptionen till fullo omfattar Erbjudandet högst 3 416 613 aktier, motsvarande högst 46,8 procent av totalt antal aktier i B3IT räknat efter full anslutning i Erbjudandet.
  • Utifrån Erbjudandepriset uppgår marknadsvärdet av Bolagets aktier efter genomfört Erbjudande till 364,7 miljoner kronor.
  • Bland de nya investerarna i B3IT återfinns Swedbank Robur AB och Danske Capital AB som Cornerstone Investors.
  • Handeln B3IT-aktien inleds idag den 13 juni på Nasdaq First North Premier under kortnamnet ”B3IT”.
  • Likviddagen är beräknad till den 15 juni 2016.
  • Efter nyemission enligt ovan har Bolaget 7 294 876 utgivna aktier.

Rådgivare
Swedbank är finansiell rådgivare i Erbjudandet. Wistrand är legal rådgivare till B3IT och de säljande aktieägarna.

För mer information, vänligen kontakta
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70,
sven.uthorn@b3it.se
Rolf Kolmodin, Kommunikationschef, 070-644 20 01,
rolf.kolmodin@b3it.se
Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82,
annette.bjorklund@b3it.se
Harriet Piscator, CFO 070-317 47 99
harriet.piscator@b3it.se 

B3IT i korthet
B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolagets ambition är att vidareutveckla Bolaget baserat på en stark företagskultur som främjar entreprenörskap kombinerat med stora möjligheter för dess konsulter att utvecklas. B3IT hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av välutvecklade IT-lösningar.

B3IT har idag över 330 medarbetare. Med fokus på marknadens mest krävande kunder erbjuder vi specialistkompetens inom flera olika områden. B3IT har fokus på att rekrytera riktigt erfarna medarbetare, typiskt med minst tio års erfarenhet. Det betyder att varje ny medarbetare bidrar med kompetens, erfarenhet, ambitioner och nätverk. B3IT har fått flera utmärkelser bland annat DI Gasell-företag fem år i rad och kom på tredje plats i kategorin större företag med över 250 anställda, oavsett bransch, då Great Place To Work utsåg ”Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016”. 

B3IT hade under 2015 en omsättning om 382,5 miljoner kronor (tillväxt 23,0 procent) med ett rörelseresultat (EBIT) om 33,1 miljoner kronor, motsvarande en EBIT-marginal om 8,7 procent.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Mer information finns på www.b3it.se 

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras, publiceras, offentliggöras eller skickas till: USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registre­ring eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlig­het med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registre­ring enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offent­ligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet avseende de värdepapper som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, ”Prospektdirekti­vet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i ovannämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta med­delande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfat­tas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Finan­cial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta perso­ner får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskatt­ningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om B3IT anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för bety­dande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför B3IT:s kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

  

Pressmeddelandet offentliggjordes den 13 juni 2016, kl 06.45.


Platsannonser