Annons

Annons

Auriant Mining AB (publ.) Uppdatering om CIL-finansiering och fördelning av intäkter från utnyttjande av Teckningsoptioner

I september 2017 genomförde Bolaget en företrädesemission som resulterade i att Bolaget tillfördes cirka 67,9 MSEK före transaktionskostnader. Intäkterna från företrädesemissionen användes för att uppgradera Bolagets produktionsanläggningar vid Tardan och den första etappen av Carbon-In-Leach (CIL) -anläggningen vid Tardan. Såsom angivits vid den tiden gjordes investeringen för att öka återvinningen av guld från malm och öka gruvans livslängd, lönsamhet och framtida kassaflöden från detta projekt.

Sedan början av 2018 har Bolaget försökt optimera sina övergripande finansieringsarrangemang för Tardan- och Kara-Beldyr-projekt. För att slutföra CIL-anläggningen vid Tardan har Bolaget inlett förhandlingar med leverantörer av skuldfinansiering och har nu fått avtalets väsentligaste delar från sin huvudsakliga bankfinansieringsleverantör, VTB, att utöka lånet med ytterligare 6,5 MUSD i upp till 6 år, vilket kommer att täcka alla resterande investeringar som krävs för att slutföra CIL-byggandet inom den planerade tidsplanen för första produktion under första kvartalet 2019.

Parallellt är Bolaget också i ett framskridet stadium av förhandlingar med leasingföretag som ger en skälig anledning att tro att Bolaget kommer att få leasingfinansiering för Tier 1-utrustning - kvarnar, radiellt förtjockningsmedel, cisterner och pressfilter - om totalt cirka 3,2 MUSD.

Med utgångspunkt i att ovannämnda skuld- och leasingfinansiering kommer att täcka alla finansieringsbehov för CIL-byggnaden vid Tardan, avser Bolaget, med förbehåll för slutförandet av dessa arrangemang att avsätta alla inbetalningar från utövande av Teckningsoptioner i mars 2018 (utom konvertering av aktieägarlån) till ingenjörstekniska studierna och utformningen av Kara-Beldyr-projektet, som syftar till att slutföra denna fas av arbetet med detta projekt enligt den ursprungliga tidsplanen för tredje kvartalet 2019.

Sergey Ustimenko, verkställande direktör, kommenterar: "Vi har arbetat hårt de senaste månaderna för att bredda våra finansieringsmöjligheter för utvecklingen av Bolagets tillgångar och vi har nöjet att rapportera de framsteg som hittills gjorts. Utövning av Teckningsoptioner i mars 2018 markerar den sista etappen av finansieringen som lanserades i augusti 2017, vilket har gett en stabil grund för att fortsätta med vår strategi för att ta tillvara värdet för Bolagets tillgångar."

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:00 den 16 mars 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Pdf_Press release - CIL debt financing - March 2018 - v2_SWE

]]>