Sponsrat Sponsrat

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2019

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 25 april 2019.

Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 25 april 2019 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2018 med 3,75 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara måndagen den 29 april 2019. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets registrerade aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Person, Johan Qviberg och Tina Andersson. Till styrelseordförande valdes Anders Jarl. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 2 395 000 kr, att fördelas med 350 000 kr till ordförande och 165 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot. Dessutom erhåller ordförande 1 055 000 kr såsom särskilt arvode. Till revisor omvaldes Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020 ska ske enligt liknande grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2020 bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat på ägandet per den 31 augusti 2019 samt en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Platsannonser