Annons

Annons

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-mars 2018

Utveckling inom lån, riskkapital och affärsutveckling

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 933 (1 358) lån om totalt 459 (649) miljoner kronor under andra kvartalet. Minskningen av utbetalt lånebelopp är planerad och ingår i Almis åtgärder för en långsiktig stabil nettoutlåning. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgår till 1 856 (2 426) lån om totalt 889 (1 243) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 juni 2018 uppgick till 5 332 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 54 (61) miljoner kronor i 31 (24) befintliga och 14 (22) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 89 (97) miljoner kronor i 65 (57) befintliga och 21 (32) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 338 bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 747 miljoner kronor per 30 juni 2018 att jämföra med 351 direkta innehav till ett sammanlagt bokfört värde om 750 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Almi har under perioden lanserat nya kunderbjudanden som en del i den nya strategin, relevant statistik avseende genomförda affärsutvecklingsinsatser kommer att redovisas i kommande delårsrapporter.


Satsning på kompetensutveckling

För att bidra till att fler företag får möjlighet att starta och växa har Almi tagit fram en ny strategi som från och med årsskiftet genomförs i hela koncernen. Målet är bland annat att införa ett mer utåtriktat och marknadsnära arbetssätt och att kunna erbjuda nya och uppdaterade tjänster som svarar mot behovet hos växande företag. Verksamheten har organiserats om och stora satsningar görs på att utveckla kompetensen hos ledare och rådgivare i hela organisationen.

Under första halvåret har Almis nyutlåning minskat främst till följd av åtgärder vidtagna i syfte att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå.

För att möta företagens behov av finansiering kan Almi även ställa ut garantier. Dessa är ett komplement till Almis utbud av lån och ambitionen är att öka andelen garantier under året. Under första halvåret utgjorde garantier cirka 8 procent av den totalt beviljade volymen, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Initiativ har också tagits för att stärka Almis utlånings-kapacitet till exportföretag. Under andra kvartalet har Almi och Exportkreditnämnden (EKN) etablerat ett samarbete i syfte att tillsammans kunna erbjuda små och medelstora företag en finansieringslösning bestående av en kombination av lån och exportgarantier.

Almi har dessutom sedan tidigare avtal med Svensk Exportkredit (SEK) som tillhandahåller en kreditram om 500 miljoner konor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan utnyttjas vid utlåning till exporterande små och medelstora företag.

Under första halvåret beviljades lån om 185 miljoner kronor till exporterande företag, vilket motsvarar 20 procent av den totala nyutlåningen.

Det är fortsatt hög aktivitet inom Almi Invest. Under första halvåret ökade dealflow i riskkapitalverk-samheten, medan antalet investeringar ligger i nivå med föregående år.

Almi Invest har fortsatt att kontinuerligt arbeta med avyttring av existerande innehav. Under delårsperioden har 33 portföljbolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 338 bolag.

Under första halvåret har nya och uppdaterade tjänster inom Almis affärsutveckling tagits fram. Samtliga rådgivare har genomgått interna utbildningar. Från halvårsskiftet erbjuds de nya tjänsterna till Almis kundföretag samtidigt som de gamla fasas ut.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 55 miljoner kronor vilket är en försämring med 72 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att det under första halvåret föregående räkenskapsår gjordes ett flertal mycket resultatpositiva försäljningar inom riskkapitalverksamheten.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr jan-jun 2018 jan-jun 2017 2017 2016 2015 2014 2013 Rörelsens intäkter 532 515 1 061 958 871 1 074 1 100 Rörelseresultat 11 145 229 11 0 35 -27 Rörelsemarginal, procent 2,2 28,1 21,6 1,1 0,0 3,2 -2,5 Resultat efter finansiella poster 55 127 241 137 139 120 75 Balansomslutning 8 563 8 339 8 509 8 170 7 929 7 803 7 733 Periodens kassaflöde -35 48 227 -226 -57 -320 -112 Soliditet, procent 87,7 88,0 87,6 88,3 89,3 88,9 88,2 Medelantal anställda 497 485 487 477 470 475 454 Utbetalda lån, belopp 889 1 243 2 335 2 953 2 542 2 017 1 959 Investerat riskkapital, belopp 89 97 181 172 208 211 249

Hela delårsrapporten för januari-jun 2018 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.