Annons

Annons

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-mars 2016

Första kvartalet i korthet

  • Almi beviljade totalt 1149 (1 169) lån på totalt 912 (720) miljoner kronor.
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 4 948 (5 620) rådgivningsinsatser till totalt      3 656 (4 339) unika kunder.
  • Almi Invest investerade totalt 37 (51) miljoner kronor i 36 (45) befintliga och 6 (13) nya portföljbolag.

Almis finanspaket – vår största satsning någonsin

Den stora efterfrågan på Almis erbjudanden har hållit i sig under första kvartalet 2016. Utlåningen ökar med drygt 25 procent jämfört med 2015. Samtidigt har kreditförlusterna fortsatt att sjunka vilket bidrar till en fortsatt stabil ekonomisk utveckling i koncernen.

Glädjande är också att resultatet i riskkapitalverksamheten utvecklas bättre än förväntat, huvudsakligen tack vare resultatet från den framgångsrika försäljningen av innehavet i skogsbioteknikbolaget SweTree Technologies.

Tillsammans innebär det ytterligare förstärkning av resultatet och skapar goda förutsättningar att bedriva en fortsatt expansiv finansieringsverksamhet.

Almis finanspaket

Almis roll som statligt bolag är att komplettera den privata marknaden, såsom banker och andra kommersiella finansiärer, och se till att företag även i tidiga riskfyllda skeden får tillgång till kunskap och kapital.

Under 2016 inleder vi vår största satsning någonsin. Almis finanspaket omfattar totalt närmare fyra miljarder kronor i riskkapital och lånefinansiering och riktas mot innovativa företag som annars skulle ha svårt att hitta nödvändig finansiering.

En viktig del i satsningen är fördubblad kapacitet för det nya Tillväxtlånet, från 1 200 miljoner kronor till 2 400 miljoner kronor. Efterfrågan på Tillväxtlånet för innovativa företag som lanserades under 2015 överträffade förväntningarna och stod för en betydande del av förra årets volymökning. Låneformen bygger på ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och ger Almis kunder förbättrade villkor och därmed bättre förutsättningar att utvecklas.

Finanspaketet innehåller också en fördubbling av kapitalet för investeringar via Almis riskkapitalbolag, Almi Invest. Almi Invest är idag Sveriges största investerare i tidiga skeden med en portfölj med närmare 400 tillväxtbolag. Under slutet av förra året stängdes Almi Invests fond I för nyinvesteringar. Samtidigt lanserades den andra generationens fonder, Almi Invest II, med 1 300 miljoner kronor i nytt riskkapital till unga tillväxtbolag. Målet är att investera i över 300 tidiga tillväxtbolag under tidsperioden 2015-2020.

Under första kvartalet lanserades också det nya Mikrolånet. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikroföretag över hela Sverige.

Almis nya Mikrolån är riktat till företag i uppstartsfas och mikroföretag med upp till nio anställda. Lånet kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren. Garantin har förhandlats fram mellan Almi och EIF och innebär också att Mikrolånet kan ges med mer förmånliga räntevillkor än tidigare.

Flerårsöversikt
Koncernen, mkr Kv-12016 2015 2014 20131 20122 20112
Rörelsens   intäkter 224 901 1 074 1 100 980 993
Rörelseresultat 65 45 35 -27 37 46
Rörelsemarginal,   procent 28,9 5,0 3,2 -2,5 3,8 4,7
Resultat   efter finansiella poster 67 139 120 75 35 45
Balansomslutning 8 041 7 929 7 803 7 733 7 243 7 201
Soliditet,   procent 88,9 89,3 88,9 88,2 87,4 87,4
Medelantal   anställda 466 470 475 454 428 440
Beviljat   lånebelopp 912 3 241 2 354 2 200 2 161 2 023
Investerat   belopp, riskkapital 45 208 211 249 160 143
1)       Innovationsbron   AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror
2)       Nyckeltal   för åren 2011 – 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-mars 2016 hittar du här »

http://www.almi.se/Images/Huvudkontoret/Om%20Almi/Finansiell%20information/Del%c3%a5rsrapport%20jan-mars%20%202016.pdf

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.