Sponsrat Sponsrat

Almi Företagspartner AB - bokslutskommuniké 2015

Uppdaterad 2016-02-18
Publicerad 2016-02-17

Fjärde kvartalet i korthet

  • Almi beviljade totalt 1 168 (981) lån på totalt 930 (580) miljoner kronor. 
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 7 141 rådgivningsinsatser till totalt 4 115 (1 465) unika kunder. 
  • Almi investerade totalt 42 (58) miljoner kronor i 17 (15) befintliga och 17 (24) nya portföljbolag. 

Ett starkt resultat skapar förutsättningar för nya satsningar

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster var under 2015 fortsatt hög inom samtliga tre affärsområden – lån, rådgivning och riskkapital.

Utlåningen till små och medelstora företag ökade med nästan 40 procent och låg därmed i nivå med utlåningen under finanskrisen 2009. Bakom ökningen ligger en medveten satsning på finansiering i tidiga och riskfyllda skeden där bristen på privat kapital är som störst. Efterfrågan på det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året har överträffat förväntningarna och stod under året för en betydande del av utlåningen. Men även efterfrågan på Almis Mikrolån har ökat i både volym och antal. Mikrolånet vänder sig främst till företag med mindre kapitalbehov, ofta i samband med företagsstart

Almi Invest håller en hög investeringstakt och är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en portfölj med närmare 400 spännande och innovativa företag. Under hösten stängdes Almi Invests fond I för nyinvsteringar. Samtidigt lanserades den andra generationens fonder, Almi Invest II, med 1 300 miljoner kronor i nytt riskkapital till unga tillväxtbolag. Målet är att investera i över 300 tidiga tillväxtbolag under tidsperioden 2015-2020.

Almi gjorde under året över 20 000 rådgivningsinsatser. De stora volymerna ligger i tidiga skeden, såsom rådgivning till nystartade företag som drivs av personer med utländsk bakgrund samt rådgivning i samband med innovations- och produktutveckling. Lanseringen av Almis nya Till-växtrådgivning till unga respektive mark-nadsetablerade företag blev en framgång med över 1 100 deltagande företag redan under det första året.

Satsningar på lånefinansiering och riskkapital 

Resultatet i såväl moderbolaget som koncernen har stärkts jämfört med föregående år. De huvudsakliga förklaringarna till det är regeringens beslut att tillföra Almi ytterligare 71 miljoner kronor i form av ägaranslag under 2015 samt fortsatt låga kreditförluster i låneverksamheten.

Det starka resultatet i verksamheten skapar förutsättningar att ytterligare öka utbudet av kapital för små och medelstora företag genom att bedriva en expansiv finansieringsverksamhet i riskfyllda utvecklings- och tillväxtskeden. Under 2016 planeras kraftfulla satsningar på lånefinansiering och riskkapital. En vidareutveckling av samarbetet med Europeiska Investeringsfonden (EIF) är en viktig förutsättning för dessa satsningar.

Hela delårsrapporten för januari-december 2015 hittar du här »

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Platsannonser