Annons

Annons

AB Traction: Bokslutskommuniké 2017

Perioden oktober - december

 • Resultatet efter skatt uppgick till -145 (127) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -117 (75) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -19 (8) Mkr
  • Finansiella placeringar -7 (47) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -9,83 (8,59) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 5,1 (+5,7) procent
 • Innehavet i Banking Automation Ltd avyttrades
 • Avtal om försäljning av innehavet i Eitech

Perioden januari - december

 • Resultatet efter skatt uppgick till 304 (401) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 277 (306) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -33 (-34) Mkr
  • Finansiella placeringar 71 (140) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 20,58 (27,09) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 12,0 (18,9) procent justerat för lämnad utdelning
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 186 (168) kr/aktie
 • Avkastning på noterade aktiva innehav uppgick till 29 procent
 • Avkastning på övriga noterade aktier uppgick till 13 procent
 • Räntebärande placeringar jämte likvida medel uppgår till knappt 1,2 Mdr

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring på noterade aktieinnehav sedan 31 december 2017 uppgår till 18 Mkr per den 13 februari
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 (2,15) kr/aktie
 • Innehavet i Eitech avyttrades den 8 januari 2018 efter godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige
 • Ny storägare (49 %) i Mönsterås Metall som samtidigt förvärvat Ankarsrum Die Casting

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 13.00 CET.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire