FinansNyhet

Bra siffror för Agora

Publicerad

Fastighetsbolaget Agora fortsätter att uppvisa en positiv resultatutveckling.

Realtid.se

Av delårsrapporten som gäller för perioden januari–september 2016 framgår att resultatet efter skatt uppgick till 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,59 kronor per stamaktie före utspädning.

Förvaltningsresultatet uppgick till 37 miljoner kronor, hyresintäkterna till 232 miljoner kronor och driftsöverskottet uppgick till 104 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 59 miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 29 miljoner kronor och realiserade värdeförändringar uppgick till 2 miljoner kronor. Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 57 miljoner kronor.

Annons

– Vi har under kvartalet tagit ett strategiskt viktigt steg genom förvärvet av de två galleriorna, Punkt och Gallerian, i Västerås med sammanlagt cirka 40 000 kvadratmeter uthyrbar yta plus stadens största parkeringsgarage. Förvärvet är helt i linje med vår strategi, att i viktiga städer ha en distinkt närvaro med flera, samverkande, fastigheter som ger oss fördelar relaterat våra kunder, kommunerna i stort och driftsmässigt. Prioritet nu, och under det kommande året, är att fylla de vakanser som finns. Vi kommer också att analysera de utvecklingsmöjligheter vi har identifierat, säger Agoras vd Wilner Anderson i ett pressmeddelande.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Företrädesemissionerna av stamaktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Agoras aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 19 september 2016, tecknades till 113,5 procent. Bolaget tillfördes därmed totalt 160,1 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Annons

Agora emitterade ett icke-säkerställt obligationslån om 150 miljoner kronor på den svenska marknaden. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget tecknade två hyresavtal med ett sammanlagt hyresvärde på drygt 4,4 miljoner kronor över kontraktens löptid och tillträde de förvärvade galleriorna Punkt och Gallerian i Västerås den 30 september.

Händelser efter periodens utgång

Annons

Agoras obligationslån om 150 miljoner kronor noterades på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdag var den 1 november 2016.

 

 

Annons