Bank

Bra halvår för Ålandsbanken

Ålandsbanken resulat för halvåret hamnade på ett rörelseresultat på nästan 15 miljoner euro. Det är drygt 20 procent bättre än samma period föregånde år, vilket framgår av bankens halvårsrapport 2018.

Uppdaterad 2018-07-20
Publicerad 2018-07-20

Banken har under första halvåret 2018 ökat sin Private-banking kundstock, men på grund av oron på den svenska bolånemarknaden har banken varit mer återhållsam med sin utlåning.

– Vi gör ett bra första halvår där vi når upp till våra långsiktiga finansiella målsättningar. Målsättningarna uppnås trots att halvåret till stora delar präglats av implementeringen av omfattande nya regelverk. Vi har haft en god tillströmning av nya Private Banking-kunder, framförallt i Sverige. Oron på den svenska bolånemarknaden samt att vi i Finland ser prissättningsnivåer som påminner om de nivåer vi såg på utlåningen år 2008, dvs. innan finanskrisen, har inneburit att vi varit mer återhållsamma med nyutlåningen. säger Peter Wiklöf, vd Ålandsbanken i ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 14,9 miljoner euro (12,3). Räntenettot ökade med 1 procent till 27,9 miljoner euro (27,5). Provisionsnettot ökade med 3 procent till 25,8 miljoner euro (24,9). Kostnaderna minskade med 1 procent till 49,8 miljoner euro (50,2). Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,7 miljoner euro (1,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,05). Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 10,2 procent (8,8). Resultatet per aktie uppgick till 0,76 euro (0,64).

Platsannonser