Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Finans

Borgensmannen Anders Uddén lämnar krisande QV Invest

Medan stämningsansökningarna fortsätter hagla in till tingsrätten lämnar borgensmannen Anders Uddén bolaget. Rekonstruktören kräver samtidigt att en extern revisor utreder hur pengarna förbrukats. QV Invest och dess dotterbolag QV Svensk Hälsa begär samtidigt om förlängning av företagsrekonstruktionerna.

Uppdaterad 2017-03-10
Publicerad 2017-03-09

Anders Uddén, som nu stäms av flera privatpersoner – i allra flesta fall pensionärer – i Stockholms tingsrätt, har valt att lämna sitt engagemang i QV Invest och dess dotterbolag QV Svensk Hälsa. Han hänvisar till de borgensförbindelser som han undertecknat och bestritt. Han uppger att detta "medför att det inte är lämpligt att jag framgent befattar mig med bolaget".

QV Invest och dess dotterbolag QV Svensk Hälsa trädde in i rekonstruktion strax innan jul. Nu ansöker Anders Uddén om att rekonstruktionen i båda bolagen ska förlängas.

Realtid.se skrev så sent som i början av februari om mångmiljonbelopp som är borta efter obligationssmällen i QV Svensk Hälsa. Anders Uddén, som är delägare i QV Invest och sedemera tidigare storägare och ordförande i Permobil, skrev under borgensförbindelser i samband med att privatpersoner gick med på att låna ut pengar till QV Svensk Hälsa. I tre omgångar erbjöds marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget. Men återbetalningen har uteblivit.

Anders Uddén skriver i ansökan till tingsrätten att moderbolaget QV Invest har minskat sina kostnader till ett minimum och att antalet medarbetare har reducerats.

Nytt bolag

Av handlingarna framgår det även att QV Invest har bildat ett nytt bolag, Investmentaktiebolaget QV, som ägs av 13 personer, direkt eller genom bolag. Dessa ägare ägde vid tidpunkten för rekonstruktionen 75 procent av aktierna i QV Invest. De har nu tillfört sina aktier i QV Invest till Investmentaktiebolaget QV genom en apportemission. Av de senaste kända siffrorna äger Anders Uddén själv 27,1 procent av röster och kapital i QV Invest, vilket även Ulf Söderberg gör.

Resultatet av omstruktureringen av ägarskapet blev även att QV Invest numera än dotterbolag till Investmentaktiebolaget QV, som är moderbolag.

Anders Uddén skriver att syftet med omstruktureringen av ägarskapet är att koncernen måste resa nytt kapital för att kunna finansiera såväl investeringar i dotterbolag som framtida ackordslikvid i QV Invest AB.

"Genom omstruktureringen kan en nyemission i moderbolaget genomföras omedelbart utan att rekonstruktionsprocessen med en efterföljande ackordsprocess måste inväntas", skriver Uddén.

Han konstaterar vidare att det är enklare att tillsätta en styrelse med relevant kompetens till ett bolag där aktiekapitalet är intakt.

Ytterligare ett skäl är att det nya bolaget kommer kunna delta i nyemissioner i QV Invests kärninnehav, Greenleaf Medical samt Papilly, vilket QV Invest inte kan göra så länge bolaget befinner sig i rekonstruktion.

Ny ledamot kräver kontrollbalansräkning

Av handlingarna framgår det även att bolagets nytillträdde styrelseledamot Allan Voreck har krävt att en kontrollbalansräkning ska upprättas och revideras av revisorn. Den har framtagits och visar att tillgångsmassan i bolaget uppgår till 50 miljoner kronor och skulderna uppgår till 190 miljoner kronor.

Anders Uddén skriver att en uppgörelse måste träffas med fordringsägarna där i vart fall cirka 140 miljoner kronor endera bortackorderas eller konverteras till aktier genom en kvittningsemission. Detta för att man ska kunna återställa kapitalet i QV Invest.

"Rekonstruktionen i QV Invest AB innebär att det finns ett betydande nedskrivningsbehov av Bolagets fordran mot sitt ägarbolag. Detta innebär i sin tur att fordringsägarna i Bolaget måste erbjudas en ackordsuppgörelse", skriver Anders Uddén.

Fördjupad granskning

Det framgår även av handlingarna att rekonstruktören Michael Kubu, från Ackordcentralen, dessutom har krävt att en extern revisionsbyrå ska anlitas för en fördjupad granskning av bolagets bokföring samt hur inlånade medel förbrukats.

Efter granskningen ska bolaget erbjuda sina fordringsägare en ackorduppgörelse som innebär antingen betalning i pengar eller betalning genom en kvittningsemission i QV Invest eller i det nya koncernbolaget.

QV Invest har avvecklat viss del av innehaven för att kunna finansiera ackordslikvid till de fordringsägare som hellre vill ha betalt i likvida medel framför aktier i bolaget.

Fler stämningsansökningar

Samtidigt som rekonstruktionen pågår i Stockholms tingsrätt kräver flera privatpersoner att få tillbaka sina pengar från borgensmannen Anders Uddén. När Realtid.se skrev om obligationssmällen i början av februari hade redan 12 av 35 privatpersoner stämt Uddén i tingsrätten och krävt att få totalt 11,5 miljoner kronor. Sedan dess har ytterligare tre stämningsansökningar inkommit till rätten och en dom. Enligt en av stämningsansökningarna framgår det att en pensionär blev övertygad om att investera i företagsobligationen när hon fick veta att "Anders Uddén var storägare i ett världsberömt bolag med firma Permobil AB. Det uppgavs vidare i samband med dessa kontakter att Permobil AB hade ett eget kapital på minst 850 miljoner kr och att Anders Uddén var storägare i detta bolag". Pensionären kräver nu 560.000 kronor från Anders Uddén.

Enligt tredskodomen ska Anders Uddén betala cirka 740.000 kronor till privatpersonen som stämt honom. Enligt en annan dom ska QV Invest betala cirka 360.000 kronor till en privatperson som vid ett tillfälle lånat ut pengar till bolaget men inte återfått detta.

Av handlingarna i tingsrätten framgår det att Anders Uddén är svårdelgiven.

Rekonstruktören svarar

Rekonstruktören Michael Kubu från Ackordcentralen kommenterar i ett tidigare mejl stämningarna som inkommit till Stockholms tingsrätt:

"Stämningarna mot Uddén påverkar inte rekonstruktionen i sig. I praktiken innebär borgensåtagandet att om någon har en fordran om 100 000 kr mot ett rekonstruktionsbolag med säkerhet i extern borgen så övertar Uddén fordringen om han tvingas infria borgensåtagandet".

Vidare skriver han att det är Anders Uddén som får delta i ett eventuellt ackord med sin fordran om den som haft fordran på honom vinner i rätten.

"Borgensåtagandena påverkar således inte i sig rekonstruktionerna. Misslyckas x med att driva in sin fordran mot Uddén tvingas x delta i ackordet och får se sin fordran nedsatt givet att en majoritet av borgenärerna godtar detta", kommenterar Michael Kubu.

 Han uppger att det inte går att säga vilken nivå ett senare ackord kommer att ligga på.

Platsannonser