Konjunktur

BNP i stort sett oförändrad första kvartalet 2020

Sveriges BNP steg med 0,1 procent under första kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Publicerad 2020-05-29

Exporten bidrog uppåt medan hushållens konsumtionsutgifter höll tillbaka. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2019 ökade BNP med 0,4 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Hushållens konsumtion minskade med 1,7 procent. Hushållens konsumtion av transporter och svensk konsumtion i utlandet bidrog till nedgången.

Den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent. Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,5 procent och de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter sjönk med 0,2 procent.

Lagerinvesteringarna höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 0,9 procent. Nedgången förklaras främst av minskade investeringar i maskiner och inventarier.

Exporten ökade med 3,4 procent medan importen minskade med 0,2 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 1,7 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,2 procent. De varuproducerande branschernas produktion ökade med 0,3 procent, och de tjänsteproducerande branschernas med 0,2 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,2 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,5 procent, antalet arbetade timmar i hela ekonomin sjönk med 0,5 procent och i näringslivet med 0,6 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,8 procent.

Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,0 procent jämfört med första kvartalet 2019.

Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 30 miljarder kronor för första kvartalet 2020.

BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2019), miljarder kronor:

BNP-utvecklingen i faktiska tal har reviderats jämfört med publiceringen av fjärde kvartalet 2019 som redovisades i februari. Det första kvartalet 2019 har reviderats upp med 0,4 procentenheter, det andra upp med 0,1, det tredje ned med 0,2 och det fjärde ned med 0,3 procentenheter. Helåret 2019 är oförändrat.

Som en följd av att nationalräkenskaperna genomgått en mindre översyn har samtliga kvartal från 1993 reviderats. Översynen omfattar bland annat förbättrad samordning mellan nationalräkenskaperna och betalningsbalansen.

Platsannonser