Börs

Bilia noterar obligation på Nasdaq Stockholm

Bilia offentliggjorde den 24 september en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 500 miljoner kronor.

Publicerad 2020-11-04

Obligationslånet har en löptid om fem år och löper med en rörlig ränta om Stibor tre månader  + 170 punkter med slutligt förfall i oktober 2025. Det framgår av ett pressmeddelande.

I enlighet med villkoren för obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har inlämnats till Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel och inregistrering av obligationen. Förväntad första dag för handel av obligationen på Nasdaq Stockholm är den 6 november.

Med anledning av noteringen har Bilia upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. 

Platsannonser