Malin Nilsson och Erik Arwinge (BDO)
Revision

BDO: "Vi ser nya kompetensbehov växa fram" 

"Helt klart kommer den digitala transformationen att förändra tjänster och affärsmodeller liksom revisorns sätt att arbeta" säger Malin Nilsson, vd för BDO, till Realtid. Erik Arwinge, Chief Digital Officer, ser nya kompetensbehov växa fram inom kärnverksamheten, men även inom IT, marknad och affärsutveckling.

Publicerad 2017-12-06

Malin Nilsson, vd, kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Vi ser positivt på utvecklingen och digital transformation är en högt prioriterad fråga på samtliga nivåer inom BDO. Omställningen handlar till väldigt stor del om själva transformationen och förändringsledningen och med det perspektivet på utveckling rustar vi nu organisationen. Den entreprenörsanda och kultur vi har inom BDO är avgörande för att genomföra den förflyttningen. Vi har ett kundfokus i allt vi gör och tillsammans med våra kunder hittar vi nya vägar som tar till vara digitaliseringens positiva effekter så att de får ett värde för våra kunder. Inom ramen för vårt strategiska arbete kring digitalisering och teknikutveckling har AI-diskussionen en självklar plats – de stora förändringarna här har vi ännu inte sett men AI kommer påverka branschen i framtiden. 

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Vi följer teknikutvecklingen aktivt både utifrån interna behov men framförallt utifrån vårt kundperspektiv inom samtliga våra affärsområden. Hur vi organiserar oss internt kring affärsutveckling är en följd av att vi anpassar oss till en digital spelplan och vi utvecklar och förbättrar samtidigt ständigt vårt befintliga digitala erbjudande. Konkret erbjuder vi till exempel en komplett digital redovisningstjänst med elektronisk fakturahantering, kvittoapp och analysverktyg.
 
Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av revisorstjänster och andra tjänster som ni tillhandahåller?

– Vi ser att teknikutvecklingen påverkar revisionstjänster på liknande sätt som många av våra andra tjänster. För standardiserade arbetsmoment kan man höja effektiviteten och säkerställa kvaliteten med en större andel datoriserade arbetsuppgifter. Vi ser också att våra tjänster upplevs än mer relevanta i och med att hela processen kan snabbas upp och vi frigör tid för rådgivning.
 
Erik Arwinge, Affärsutvecklingschef/Chief Digital Officer (CDO) kommenterar:


Vilka typer av de tjänster som ni tillhandahåller kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Det handlar snarare om delar inom tjänster som kommer att automatiseras och generellt så ser vi en skiljelinje mellan leveransmodell och arbetsutförande. Leveransmodellen, som till exempel innefattar materialinsamling och leveranser mot kund präglas tydligare av en ren digitalisering som utgår ifrån ett kundperspektiv och förenklar för kunden, medan interna arbetsprocesser som innehåller stora mått av analys av data kommer vara högre prioriterat i en första våg av AI.
 
Hur påverkar AI revisionsbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?


– Vi ser ett antal nya kompetensbehov växa fram inom vår kärnverksamhet, men även inom IT, marknad och affärsutveckling. Vi ser att våra framtida revisorer och redovisningskonsulter kan komma att behöva kombinera ekonomi med annan typ av kunskap än idag. Vi ser detta som en naturlig följd av den tekniska utvecklingen och ett ökande mått av teknikinslag både i produktionen såväl som leveransen av våra tjänster.

Gällande specialistkompetens kring just AI, så ser vi inom BDO frågan ur ett partnerperspektiv: vår uppgift handlar mycket om insiktsarbete och vi inriktar oss på hur vi ur ett kundperspektiv kan omsätta teknikutveckling till värde för våra kunder eller förenkla för våra medarbetare. I det snabba tempo som teknikutvecklingen driver upp, så kommer BDO inte att kunna vara både ”IT-bolag” och ”revisionsbyrå” och vi ser snarare att vi kommer arbeta i högre grad än i dag med leverantörer inom teknikområdet. Därför är vårt fokus kring våra värderingar så stort, det håller oss fokuserade kring vår huvuduppgift – att skapa kundvärde. Att hitta fokus i en föränderlig omvärld tror jag kommer vara en konkurrensfördel inom en relativt snar framtid.

Malin Nilsson, vd, kommenterar: 

 Kommer antalet juniora revisorer att minska inom några år?

– Det är inget vi ser kommer att hända i närtid.
 
Erik Arwinge, CDO, kommenterar: 

Kommer revisionsbyråernas IT-funktioner att bli viktigare i framtiden?

– IT-funktionerna kommer sannolikt att bli viktigare ur ett vidare perspektiv och vi ser att strategiska partnerskap med leverantörer med stort branschkunnande kommer att vara en nyckelfaktor. Att vara tillräckligt snabbfotade i utvecklingen kommer att kräva en tydligare kärna internt samtidigt som vi knyter experter med specialistkompetenser inom särskilda områden till oss.
 
Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Organisatoriska aspekter får en större betydelse och ställer höga krav på att vi har en organisation som tar datasäkerhet och integritet på allvar. Vi behöver reflektera kring ansvar, etik och de potentiella effekterna av AI och skapa en hållbar affärsmodell efter det.
 
Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Många branscher har kommit längre än vår inom detta område men vi ser redan aktörer i branschen som genomför satsningar. Även om utvecklingen i branschen just nu är något trevande och utforskande, tror jag att vi har kommit långt om fem år. I branschen som helhet kämpar många aktörer fortfarande med att förstå digitalisering och automatisering samt hur det påverkar dem och deras kunder. Då ligger AI sannolikt lite längre fram i tiden. Inom BDO söker vi samarbete kring dessa frågor inom vårt globala nätverk och hela området AI är av sådan dignitet att vi ser stora fördelar med ett internationellt angreppssätt.

 Malin Nilsson, vd, kommenterar: 

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen revisorsrollen?

– Digitaliseringen påverkar revisorsrollen som den påverkar alla yrkesroller som innehåller standardiserade arbetsmoment. Enklare och mer rutinartade arbetsuppgifter automatiseras och medarbetare ges mer tid att fokusera på analys, kundrelationer och utveckling av erbjudandet mot kund. Helt klart kommer den digitala transformationen att förändra tjänster och affärsmodeller liksom revisorns sätt att arbeta.

Platsannonser

Logga in