Annons

Annons

sveahovratt_534.jpg

Svea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea Hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Svea Hovrätt

BDO-mål åter i Svea hovrätt

Den gamla BDO-tvisten är åter i hovrätten. Kapitalförsäkringstagaren Hubert Johansson försöker stoppa tvisten i tingsrätten men misslyckades och gör ett nytt försök i Svea hovrätt.

Tingsrätten avvisar kapitalförvaltaren Hubert Johanssons begäran om att målet om rättegångskostnader ska avisas. Nu har kapitalförsäkringstagaren Hubert Johansson vänt sig till Svea hovrätt för att pröva lyckan där.

BDO har tidigare vänt sig till tingsrätten för att få rättegångskostnaderna från de tre instanserna (tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen) betalda av Hubert Johansson. Ett belopp som uppgår till 4.240.560 kronor. 

Det var fyra år sedan Högsta domstolen meddelande domen rörande revisorsansvar som blev vägledande för revisionsbranschen. Det aktuella målet rörde revisionsfirman BDO och revisorn Bertil Oppenheimers ansvar efter att kursen i Daydream störtade. Högsta domstolen ansåg att revisorn och revisionsbolaget inte var skyldiga att betala skadestånd då årsredovisningen inte haft relevans för beslutet att delta i den aktuella apportemissionen. Kapitalförsäkringstagaren Hubert Johansson, förpliktigades via sitt bolag, att betala revisionsbyråns och revisorns rättegångskostnader i samtliga tre instanser om totalt 4.240.560 kronor, vilket han nu alltså inte gjort.

Annons

Annons

Hubert Johansson försöker nu att få målet avvisat då han anser att de svenska domstolarna är fel forum för denna fråga. BDO har nämligen framställt krav på betalning av rättegångskostnaderna till Hubert Johanssons bolag, med bas i Estland. Då bolaget har sin bas i Estland borde målet prövas av estnisk domstol, menar Hubert Johansson.

”Den underliggande tvisten som BDO grundar sin fordran på fördes av ett estniskt bolag, och den grund som BDO nu vill göra gällande för skadestånd är att en aktieägare i detta estniska bolag skulle vara personligt ansvarig för det estniska bolagets skulder. Det utgör således ett internationellt rättsförhållande i form av ett aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott i ett utländskt bolag”, skriver Hubert Johansson via sin advokat Claes Rainer.

Med hjälp från Estniska myndigheter har revisionsfirman sett till att en utmätning skett på bolaget vilket resulterade i 40,19 euro, motsvarande 378 kronor som överlämnades till BDO. Hubert Johansson har därefter ansökt om att försätta bolaget i konkurs. Från konkursutredningen har konkursförvaltaren kommit fram till att Hubert Johanssons bolag inte bedrivit någon annan verksamhet mer än att vara part i rättsprocessen mot BDO i Sverige, framgår det av BDO:s stämningsansökan. BDO konstaterar att bolaget är ett processbolag där Hubert Johansson, såsom ägare, svarar för BDO:s fordran.

BDO noterar att det saknats tillgångar för att betala annat än möjligen bolagets egna processkostnader och att skälet till att Hubert Johansson lät driva processen mot BDO via bolaget var för att undgå ansvar för BDO:s rättegångskostnader vid en eventuell förlust.

Hubert Johansson pekar, via sin advokat, även på att det, enligt svensk och europeisk rätt, inte finns någon skyldighet för en kärande med hemvist inom EU att ställa säkerhet för motpartens rättegångskostnader. ”Huvudregeln är således att svaranden får bära risken för att käranden kan sakna möjlighet att erlägga ersättning för dess kostnader. De pekar på ett färsk avgörande i Högsta domstolen där det framgår att "vardera parten står alltså enligt huvudregeln risken för motpartens oförmåga att betala”.

Hubert Johanssons ombud uppger att BDO:s talan om ett krav på personligt ansvar för aktieägare i ett utländskt aktiebolag aktualiserar två frågor, dels vilket lands lag som ska tillämpas och dels i vilket land tvisten ska avgöras.

Efter ett långt resonemang i överklagandeskriften kommer Claes Rainer fram till att den talan som BDO för rörande personligt ansvar för delägare i estniskt aktiebolag skall prövas enligt estnisk lag. Han skriver även att ”då estnisk rätt saknar motsvarande regler om ansvarsgenombrott så saknas lagligt stöd för BDO:s talan”.

Hubert Johanssons ombud poängterar att det är av vikt att prövningstillstånd i hovrätten meddelas då det saknas tydlig praxis i frågan huruvida svensk domstol är behörig att pröva en tvist rörande ansvarsgenombrott i ett estniskt aktiebolag. ”Den talan som BDO för rör ett internationellt rättsförfarande i form av ett aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott i ett utländskt bolag”. De hänvisar till Rom II-förordningen som, enligt dem, säger att tvisten ska prövas enligt estnisk lag.

Beslut om prövnigstillstånd är ännu inte prövad i Svea Hovrätt. Målet är endast en del av målet som fortfarande pågår i Stockholms tingsrätt.

Faktaruta:

Hubert Johansson hade en kapitalförsäkring i Ancoria Insurance Public där han ägde aktier i bland annat 24hPoker AB. Under 2006 deltog Hubert Johansson, via sin kapitalförsäkring i Ancoria, i ett offentligt uppköpserbjudande avseende 24hPoker. Uppköper genomfördes genom en apportemission där aktier i 24hPoker överläts till Daydream i utbyte mot nyemitterade aktier i Daydream. Efter uppköpet föll Daydreams aktie kraftigt.

Hubert Johanssons bolag Antilu lämnade under 2009 in en stämningsansökan mot BDO och Daydream Softwares huvudrevisor Bertil Oppenheimer och yrkade att domstolen skulle fastställa att dessa parter var skadeståndsskyldiga på grund av den skada som drabbat Hubert Johansson.

Han pekade på att revisionsbolaget och huvudrevisorn lämnade en ren revisionsberättelse inför samgåendeavtalet mellan Daydream och 24hPoker. Inga anmärkningar fanns heller i det prospekt som gavs ut till marknaden. Bland annat pekar han på att en nedskrivning borde ha gjorts i ett dotterbolag samt att en återbetalningsskyldighet till ett dotterbolag aldrig nämnts i årsredovisningen, vilket borde ha noterats i revisionsberättelsen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons