Annons

Annons

bdo_domstol.jpg

BDO kräver rättegångskostnader från ett tre år gammalt mål. BDO:s ombud är Advokaterna Olof Nilsson och Magnus Rydberg från Hamilton Advokatbyrå. Foto: Stockholms tingsrätt

BDO kräver rättgångskostnader efter gammal tvist

Nu startar åter en rättsprocess mellan revisionsfirman BDO och kapitalförsäkringstagaren Hubert Johansson som, via sitt bolag, förlorade det så kallade BDO-målet.

För drygt tre år sedan meddelade Högsta domstolen en dom rörande revisorsansvar som blev vägledande för revisionsbranschen. Det aktuella målet rörde revisionsfirman BDO och revisorn Bertil Oppenheimers ansvar. Kapitalförsäkringstagaren Hubert Johansson yrkade att domstolen skulle fastställa att BDO och Oppenheimer var skadeståndsskyldiga efter att kursen i Daydream störtade. Han vann gehör i tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen kom dock fram till att revisorn och revisionsbolaget inte är skyldiga att betala skadestånd då årsredovisningen inte haft någon relevans för beslutet att delta i den aktuella apportemissionen.

I och med att BDO och Oppenheimer vann målet i Högsta domstolen förpliktigades Hubert Johansson, via sitt bolag, att betala revisionsbyråns och revisorns rättegångskostnader i samtliga tre instanser om totalt 4.240.560 kronor.

BDO har nu lämnat in en stämningsansökan mot Hubert Johansson då betalning inte har skett. BDO skriver i ansökan att bolaget framställt krav på betalning av rättegångskostnaderna till Hubert Johanssons bolag, med bas i Estland. Med hjälp från Estniska myndigheter har revisionsfirman  sett till att en utmätning skett på bolaget vilket resulterade i 40,19 euro, motsvarande 378 kronor som överlämnades till BDO. Hubert Johansson har därefter ansökt om att försätta bolaget i konkurs. Från konkursutredningen har konkursförvaltaren kommit fram till att Hubert Johanssons bolag inte bedrivit någon annan verksamhet mer än att vara part i rättsprocessen mot BDO i Sverige. BDO konstaterar därmed att bolaget är ett processbolag där Hubert Johansson, såsom ägare, svarar för BDO:s fordran.

Annons

Annons

BDO skriver att det även framkommit att det saknats tillgångar för att betala annat än möjligen bolagets egna processkostnader. "Inget har framkommit som tyder på att det funnits någon plan för hur kostnader som kunde uppstå i händelse av att man förlorade skulle betalas", skriver BDO.

BDO menar därför att skälet till att Hubert Johansson lät driva processen mot BDO via bolaget var för att ungå ansvar för BDO:s rättegångskostnader vid en eventuell förlust.

BDO hänvisar till ett rättsfall där Högsta domstolen klargjort att en ägare till ett processbolag är skyldig att svara personligen för motpartens rättegångskostnader. Därtill har Nacka tingsrätt i en dom i början av detta år tillämpat principen.

BDO:s kapitalfordran mot Hubert Johansson uppgår till 4.240.560 kronor jämte ränta plus ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare anges.

Faktaruta:

Hubert Johansson hade en kapitalförsäkring i Ancoria Insurance Public där han ägde aktier i bland annat 24hPoker AB. Under 2006 deltog Hubert Johansson, via sin kapitalförsäkring i Ancoria, i ett offentligt uppköpserbjudande avseende 24hPoker. Uppköper genomfördes genom en apportemission där aktier i 24hPoker överläts till Daydream i utbyte mot nyemitterade aktier i Daydream. Efter uppköpet föll Daydreams aktie kraftigt.

Hubert Johanssons bolag Antilu lämnade under 2009 in en stämningsansökan mot BDO och Daydream Softwares huvudrevisor Bertil Oppenheimer och yrkjade att domstolen skulle fastställa att dessa parter var skadeståndsskyldiga på grund av den skada som drabbat Hubert Johansson. Han pekade på att revisionsbolaget och huvudrevisorn lämnade en ren revisionsberättelse inför samgåendeavtalet mellan Daydream och 24hPoker. Inga anmärkningar fanns heller i det prospekt som gavs ut till marknaden. Bland annat pekar han på att en nedskrivning borde ha gjorts i ett dotterbolag samt att en återbetalningsskyldighet till ett dotterbolag aldrig nämnts i årsredovisningen, vilket borde ha noterats i revisionsberättelsen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons