FinansNyhet

Batljanbolaget Odd Molly forsätter köpa logistik

Ilija Batljan Foto: SBB
Publicerad

Rapportaktuella Batljanbolaget Odd Molly förvärvar ytterligare två logistikfastigheter för 160 miljoner kronor. 

Camilla Jonsson

Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 miljoner kronor och driftnetto om cirka 10,7 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160 miljoner kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Senast förra veckan förvärvade bolaget logistikfastigheter för 128 miljoner. Ilija Batljan är största ägare sedan i november förra året.

I bolagets rapport, som kom nu på morgonen, skrev bolagets vd Jennie Högstedt Björk i rapportens vd-ord att bolagets ambition att öka närvaron som fastighetsaktör.

Annons

Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning  äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs. Tillträdet är planerat till den 22 oktober 2020.

I samband med tillträdet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 kronor per aktie till Trenäs, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 kronor per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd (tillsammans ”Phoenix”), inom ramen för befintligt mandat. Totalt planeras emissioner om drygt 57 miljoner kronor.

Med den idag presenterade fastighetstransaktionen och det i förra veckan annonserade förvärvet har Odd Molly på kort tid tagit viktiga steg i den pågående strategiska breddningen med ambitionen att vara en utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförda transaktioner kommer bolagets totala fastighetsbestånd uppgå till knappt 73 000 kvadratmeter och beräknat driftnetto öka till 32,5 miljoner kronor inklusive tidigare annonserad tillbyggnad i den logistikfastighet i Kristianstad som förvärvades i slutet av 2019, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Annons

– Vi är glada att Phoenix Insurance Company, som en mycket välrespekterad institutionell investerare med stor erfarenhet av den nordiska fastighetsmarknaden blir ägare med strategisk ambition att stödja framtida tillväxt. Tillsammans med nuvarande huvudägare och styrelse skapas ett starkt team för framtiden, säger Patrik Tillman i en skriftlig kommentar.

Den riktade kontanta nyemissionen baseras på det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 7 maj 2020 att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A-aktier, Stam D-aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen har utnyttjat 7 176 778 eller 19 procent före den idag annonserade transaktionen på 3 400 000 nyemitterade stam A-aktier. Efter nu aktuell riktad kontantemission kommer antalet aktier att öka med sammanlagt 10 576 778 stycken, motsvarande en ökning om 28 procent, till totalt 48 345 760 utestående aktier.

Aktierna emitteras till Phoenix-gruppen baserat på erhållna teckningsförbindelser från dessa parter.

Annons

Givet beslut på extra bolagsstämma avses vidare 3 750 000 nya stamaktier av serie A på sammanlagt 30,0 miljoner kronor emitteras som riktad kvittningsemission till nuvarande huvudägaren av de två fastighetsbolagen, Trenäs Förvaltning AB. Kallelse kommer att skickas senast fyra veckor innan den planerade extra stämman den 15 oktober 2020.

Odd Mollys fastighetsbestånd ökar efter det idag presenterade förvärvet med 23 790 kvadratmeter till knappt 73 000 kvadratmeter inklusive tillbyggnaden i Kristianstad. Årliga avtalade hyresintäkter ökar från 23,9 miljoner kronor till 37,7 och beräknat driftsnetto från 21,7 miljoner kronor till 32,5 miljoner kronor.

 

Annons