Finans

“Bästa kvartalet någonsin för Latour”

Latours industrirörelse fortsätter växa, en tillväxt som sker både via förvärv och organiskt och där samtliga affärsområden bidrar positivt, visar investmentbolagets halvårsrapport.

Uppdaterad 2018-08-21
Publicerad 2018-08-21

Substansvärdet ökade till 105 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,1 procent justerat för utdelning jämfört med indexet SIXRX som ökade med 4,1 procent.

Industriföretagens orderingång ökade med 19 procent till 5 944 miljoner kronor under första halvåret 2018, vilket kan jämföras med 5 004 miljoner kronor under samma period i fjol.

Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 677 miljoner kronor, jämfört med 549 miljoner kronor under samma period i fjol.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 614 miljoner kronor, jämfört med 4 807 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 119 miljoner kronor, jämfört med 1 476 miljoner kronor.

Resultatet har påverkats negativt med 570 miljoner kronor som en redovisningsmässig konsekvens av Assa Abloys goodwillnedskrivning under andra kvartalet. Exklusive denna post ökade resultatet med 13 procent till 1 689 miljoner kronor, jämfört med 1 476 miljoner kronor.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 954 miljoner kronor, jämfört med 1 351 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,50 kronor per aktie, jämfört med 2,12 kronor per aktie.

“Sammantaget innebär den starka tillväxten att vi i absoluta tal återigen kan redovisa det bästa kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 398 (297) miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på 13,3 (12,0) procent. Den senaste 12-månadersperioden har vi överträffat samtliga finansiella mål”, skriver Jan Svensson i vd-ordet till rapporten.

Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 12,6 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 4,1 procent.

Inga innehavsförändringar skedde i börsportföljen under kvartalet, men tidigare under året ökade ägarandelen i Alimak Group till 28,2 procent av kapitalet efter förvärv av 800 000 aktier.

“Vår stabila resultatutveckling och starka tillväxt ger oss fortsatt trygghet i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat. Sökandet efter lämpliga bolag att addera till gruppen fortsätter med oförminskad styrka”, skriver Jan Svensson.

Under andra kvartalet genomfördes två förvärv till industrirörelsen. Dels amerikanska Johnson Level & Tool till Hultafors Group, dels spanska IDQ till Nord-Lock Group.

I juli, efter rapportperiodens utgång, förvärvade Hultafors Group svenska Hellberg Safety.

Platsannonser