Finans Nyhet

”Banken såld före nyår”

Publicerad

UPPDATERAD Catella tänker inte behålla någon del av Banque Invik.

Finansbolaget Catella genomförde en översyn av verksamheten i början av 2011. Då konstaterade man att dotterbolaget i Luxemburg, Banque Inviks huvudområde, kreditkort- och inlösenverksamhet, inte passar in i Catellas verksamhetsinriktning. Finansgruppen siktar nu på att sälja ut hela verksamheten.

– Vi befinner oss i ett stadium där vi har gått ut med prospekt, genomfört en due diligens-faser och befinner oss i slutskedet. Vi arbetar med flera parallella köpare där ingen har exklusivitet. Att sälja en bank är en process som innebär, inte bara att vi vill vaccinera vårt utfall utan vi måste också ha en köpare som blir godkänd av den lokala tillsynsmyndigheten, som i Luxemburg heter CSSF, därför är det en lång process, säger Catellas vd Johan Ericsson.

Catella räknar med att försäljningen är klar till årsskiftet. Johan Ericsson uppger att det finns flera spekulanter eftersom finansbolaget har gått ut brett och inte jobbar exklusivt.

Annons

Varför säljer ni?

– Banque Invik är en bra bank med verksamhet i första hand inom kontokorts-sidan. Man har licens för Visa och Mastercard. 75 procent av omsättningen är kortrelaterat och 25 procent är kapitalförvaltning. Kortrörelsen har ett stort potential men det stämmer inte in i Catellas övriga verksamheter. För att utveckla kortrörelsen och utnyttja hela potentialen och vidareutveckla den så kom vi fram till under våren att den skulle passa bättre någon annanstans.

Det som i dag heter Catella är en sammanslagning av två bolag. Catella förvärvades för drygt ett år sedan av det noterade bolaget Scribona. Banque Invik låg sedan tidigare i Scribona. Det var efter förvärvet av Catella som man gjorde en översyn av hela verksamheten.

Annons

– Då fattades beslut om att fokus skulle vara på finansiell rådgivning respektive kapitalförvaltning. Då faller det här med kontokortsrörelse utanför även om det i sig är en spännande verksamhet.

Räknar ni med förluster efter försäljningen?

– Det vill inte jag uttala mig om nu.

Annons

Banque Inviks nettoomsättning under andra kvartalet 2011 uppgick till 50 miljoner kronor och nettoresultatet uppgick till 7 miljoner kronor.

Omsättningen för Catella för andra kvartalet uppgick till 212 miljoner kronor.

Catella rapporterar ett resultat efter skatt uppgick till 19 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011.

– Det är belastat med uppstartskostnader i nya verksamheter. Vi gör också satsningar. Under den här perioden har vi dels påbörjat etableringen av en ränterörelse, Nordic fixed Income. Den här rörelsen kostar naturligtvis lite att göra, vi har dessutom förvärvat ett bolag som hette EKF som nu heter Catella Förmögenhetsförvaltning. De här satsningarna kostar en del. Sedan hade vi någon påverkan i juni utav en successiv fösämrad transaktionsmarknad men bortsett från detta finns det en stor potential i våra rörelser. Vi har mycket att göra, säger Johan Ericsson.

Enligt delårsrapporten belastats med etablerings- och förvärvskostnader uppgående till 5 miljoner kronor samt av en reservering om 3 miljoner kronor för en befarad tillkommande momskostnad i svenska verksamheten.

Trots den pågående turbulensen på marknaden ser Johan Ericsson positivt framåt.

– På transaktionsmarknaden finns det naturligtvis en kortsiktig påverkan men samtidigt tror vi inte att intresset att allokera kapital till fastighetsområdet påverkas negativt, snarare tvärtom. Den långa räntan har gått ned vilket stimulerar fastighetsinvesteringar.

– Inom kapitalförvaltning har vi 34 miljarder i förvaltning. Av det ligger 14 i fastighetsprodukter och tittar vi på de resterande 20 finns det en påverkan efter de fallande börsvärdena. Vi påverkas kortsiktigt men vi tror inte på några långsiktiga effekter. Vi har inte haft några stora utflöden av kapital, säger Johan Ericsson.

Johan Ericsson uppger att nästa steg Catella nu tar är att slutföra försäljningen av Banque Invik, etablera den nya ränterörelsen Nordic Fixed Income samt att vidta åtgärder inom den svenska kapitalförvaltningen. Catella ska flytta fram positionerna inom förmögenhetsförvaltning.

– Vi har väldigt mycket att göra och vi har energi för att göra det, avslutar Johan Ericsson.

Annons