Fastigheter

Balder tappade drygt en halv miljard

Fastighetsbolagets resultat efter skatt var nästan 600 miljoner kronor lägre än föregående år. Samtidigt är ambitionen att fortsätta växa. Det framgår av bolagets delårsrapport. 

Publicerad 2019-07-17

Fastighetsbolaget Balder ägde den 30 juni 1 275 förvaltningsfastigheter (1 173) med en uthyrningsbar yta om 4 181 tkvm (3 919) till ett värde om 126 770 miljoner kronor  (109 740). Balders totala hyresvärde uppgick exklusive projekt till 7 684 miljoner kronor (6 891). Utöver förvaltningsfastigheter innehar Balder exploateringsfastigheter till ett värde av 2 408 miljoner kronor  (–). Värdet för det totala fastighetsbeståndet uppgick till 129 179 miljoner kronor (109 740). Balders kommersiella fastigheter är i huvudsak belägna i storstädernas centrala delar och bostadsfastigheterna är belägna i storstadsregioner samt på orter som växer och utvecklas positivt. Balders ambition är att fortsätta växa på utvalda marknader.

– Vi har under första halvåret gjort ett antal investeringar i förvaltningsfastigheter, projekt för egen förvaltning och exploateringsfastigheter. Utvecklingen i vårt befintliga bestånd samt i projekten känns sammantaget fortsatt positivt och jag tycker Balder har många möjligheter och fin potential framöver, säger Balders vd Erik Selin i Balders delårsrapport som avser perioden januari till juni 2019. 

Av rapporten framgår vidare att förvaltningsresultatet för andra kvartalet 2019 ökade med 17 procent och uppgick till 1 113 miljoner kronor(948). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare för andra kvartalet 2019 ökade med 26 procent och uppgick till 1 009 miljoner kronor (802) vilket motsvarar 5,61 kronor per aktie (4,46). I förvaltningsresultatet ingick intressebolag med 206 miljoner kronor (161). Hyresintäkterna uppgick till 1 866 miljoner kronor (1 644) och fastighetskostnaderna till –460 miljoner kronor  (–435).

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 576 miljoner kronor (2 169). Att periodens resultat efter skatt blev lägre än föregående år beror på “mindre värdeförändringar jämfört med föregående år”. Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 433 miljoner kronor (1 854) motsvarande 7,96 kronor per aktie (10,30). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 895 miljoner kronor (1 266), värdeförändringar avseende räntederivat med –187 miljoner kronor (–41) samt resultat från andelar i intressebolag om 284 miljoner kronor (236)

Platsannonser

Logga in