Fastigheter

Axxonen avvecklar all verksamhet

Bostadsutvecklaren Axxonen avvecklar all verksamhet efter en rad bakslag där bolaget förlorat betydande projekt och styrelseledamöter och där dessutom en utredning av bolagets revisor pågår.

Uppdaterad 2018-05-29
Publicerad 2018-05-29

Krisen hos bostadsutvecklaren Axxonen leder nu till avveckling, enligt E55. Oroliga investerare fick beskedet i går eftermiddag från vd Markus Klasson.

"Vi har gjort vårt yttersta, inklusive att försöka omförhandla avtalsvillkoren med säljaren och pröva alternativa affärsmodeller, tyvärr är vi nu i ett läge där vi måste lägga ner både projektet och vår verksamhet. Våra lägenheter är inte säljbara på ritning till kommersiellt gångbara marginaler i dagens marknad", framgår det av ett mejl som E55 tagit del av. 

Projektet som omnämns är Kungsholmsprojektet Altitude.

Aktieägare, som gick in i en emission för drygt ett och ett halvt år sedan med fina lovord om hög avkastning, har i början av året erbjudits att konvertera fordringarna i dotterbolaget Axxonen Properties 2 till aktier i moderbolaget Axxonen Holding AB. Det har dock funnits en stor osäkerhet kring vad aktieägarna kan få tillbaka av den ursprungliga insatsen som dels bestod av en lånedel.

För ett par veckor sedan meddelade ordföranden Hans Runesten, ledamoten Mikael Nicander och styrelsesuppleanten Lena Johansson att de lämnar Axxonens styrelse. Tidigare har även ledamoten Petra Scharin lämnat styrelsen. Därmed finns endast grundaren och vd:n Markus Klasson kvar.

Axxonen är en bostadsutvecklare som fokuserat på exklusiva bostadsprojekt i A-området i Stockholm. Men under den senaste tiden har rubrikerna kring bolaget inte varit positiva. Dels har det rört sig om de ovan nämnda styrelseavhoppen men även om två stoppade bostadsprojekt och dotterbolagets, Axxonen Properties Managements, konkurs som ledde till att Oscar Properties för en dialog att ta tillbaka ett bostadsprojekt som såldes i fjol till Axxonen för 125 miljoner kronor.

I december 2016 kontaktade bolaget potentiella aktieägare med ett erbjudande att köpa aktier i Axxonen Properties 2 med en målavkastning om 46 procent. Löptiden för investeringen var cirka 18-24 månader. Erbjudandet värderade bolaget till 60 miljoner kronor.

Tidigare styrelseordförande Hans Runesten har själv investerat 1 miljon kronor i bolaget och har suttit styrelsen som en representant för Effnetplattformen AB som investerat sammanlagt drygt 10 miljoner kronor i bostadsutvecklaren, enligt E55.

I slutet av januari 2018 erbjuder Axxonen investerarna/långivarna att byta sina fordringar på Axxonens dotterbolag mot aktier i moderbolaget Axxonen Holding. Totalt erbjuds fordringar på cirka 47 miljoner att bytas mot aktier. Anledningen till erbjudandet var att bolaget behövde stärka sin balansräkning och riskerade att komma på obestånd.

Redan i detta skede skriver Axxonen att det råder en betydande osäkerhet kring genomförandet av projektet Altitude, som nu har avyttrats. Osäkerheten låg i att projektet behövde bankfinansiering för att genomföras och för att få detta krävdes att man kunde uppvisa sålda lägenheter. Då fanns en potentiell förlust i Altitude överstigande 20 miljoner kronor. JV-investerarnas andel i detta var cirka 10 procent.

Axxonen-koncernen skriver i prospektet att man fört dialog med de största JV-investerarna och erhållit accept för konvertering av JV-lån uppgående till 17,7 miljoner kronor, motsvarande 37 procent av utestående JV-lån.

Aktierna värderas i emissionen till 6 kronor, vilket betyder att bolaget värderas till 84 miljoner kronor. Värderingen har alltså ökat med cirka 24 miljoner kronor trots negativa utsikter som utges av bolaget. Ändå poängterar bolaget att att emissionskursen är drygt 50 procent lägre än tidigare emissioner. JV-investerarna ska efter detta äga cirka 57 procent av aktierna i Axxonen Holding.

Det framgår även att det sker en utspädning för de befintliga stamaktieägare bland annat eftersom det måste finnas incitament kvar för befintliga aktieägare även om obligationer i projekt Altitude i ett senare skede konverteras till aktier.

”Detta innebär att om projekt Altitude skulle behöva avvecklas skulle JV-investerarna bara återfå en begränsad del av den ursprungliga insatsen. Mot bakgrund av marknadsläget, koncernens övriga åtaganden och finansiella situation samt den utestående obligationen är det i dagsläget mycket svårt att bedöma hur stor del av investeringen som skulle kunna återbetalas samt när en återbetalning skulle kunna ske”.

Enligt uppgifter från Bolagsverket konverterades omkring hälften av lånet, närmare 25 miljoner kronor över mot aktier. Fordringarna har värderats till nominellt belopp i emissionen som registrerades den 5 mars i år.

Revisorn Peter Sandberg på Vätterstadens Revisionsbyrå skriver i ett yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen att det "inte framkommit något som gjort att vi funnits anledning att ifrågasätta det av styrelsen bedömda värdet".

I delårsrapporten för Effnetplattformen, som är storägare i Axxonen, framgår det att man ytterligare har skrivit ned värdet på aktierna i Axxonen från 5,3 miljoner kronor till noll kronor.

Efter apportemissionen har Revisorsinspektionen öppnat ett disciplinärende mot Axxonens revisor Peter Sandberg på Vätterstadens Revisionsbyrå i Jönköping, enligt E55. Det är värderingen och revisorsintyget i samband med emissionen som utreds. 

Realtid.se söker Marcus Klasson för en kommentar.

Platsannonser