Anders Månsson, Partner Tax på PwC, Bettina Kashefi, Chefsekonom på Svenskt Näringsliv och Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé.
Anders Månsson, Partner Tax på PwC, Bettina Kashefi, Chefsekonom på Svenskt Näringsliv och Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé.
Politik

"Att höja kapitalskatter är att gå i helt fel riktning"

Sverige fick i måndags klart med en ny regering. En hel del reformer har redan utlovats – men vad tycker experter utanför regering och riksdag är viktigast att ta tag i när det gäller den kommande finanspolitiken? Vi ställde frågan till Anders Månsson, Partner Tax på PwC, Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé.

Uppdaterad 2019-01-25
Publicerad 2019-01-25

I en vikande konjunktur, vad ska regeringen fokusera finanspolitiken på?

Anders Månsson, Partner Tax på PwC:
– Politik som ökar svenska företags konkurrenskraft och åtgärder för att långsiktigt främja företagande i landet bör alltid vara prioriterat, men blir särskilt viktigt i en vikande konjunktur.

Bör skatten på kapital höjas?
– En del för fram att skatten på kapital bör höjas, möjligen utifrån en bedömning av att det är en av få skatter där ett utrymme att höja kan finnas när andra behöver sänkas. Samtidigt ska man komma ihåg att en högre skatt på kapital kan, givet fri rörlighet för kapital, leda till en flytt av kapital ut från Sverige, vilket vore olyckligt. Den olyckliga skattekilen gällande nivån på kapital respektive lönebeskattning åtgärdas nu till viss del genom den slopade värnskatten.

Vilka andra skatter bör Magdalena Andersson se över?
– Det finns skäl till att ta ett större grepp om skattesystemet inom ramen för en skattereform eller delreformer. Det vore en bättre lösning än att justera enskilda skatteregler eller företeelser. Förenklingar och ökad förutsägbarhet bör vara nyckelord för att förbättra systemet.

Vilka åtgärder/förändringar skulle vara bäst för svenska finanssektorn?
– Precis som för andra sektorer är det viktigt att balansera regulatoriska och skattemässiga initiativ med främjande åtgärder som bidrar till en sund och positiv utveckling. Finanssektorn är ett viktigt nav för att främja utvecklingen av våra stora och små företag samt för att konsumenter ska ha tillgång till kvalitativa produkter.

Bettina Kashefi, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv
I en vikande konjunktur, vad ska regeringen fokusera finanspolitiken på?
– Regeringen bör rikta fokus mot strukturåtgärder som förbättrar ekonomins funktionssätt. En central fråga är att stimulera utbud och efterfrågan på arbetskraft. Vi har stora grupper som fortfarande står utanför arbetsmarknaden trots flera års högkonjunktur. Avtalen om etableringsanställningar är en nödvändig, men inte tillräcklig åtgärd. Det är brådskande att säkerställa att dessa grupper kommer in på arbetsmarknaden innan konjunkturen viker undan helt.

– De åtgärder inom skatteområdet som har föreslagits under innevarande år och nästa är steg i rätt riktning för att stärka drivkrafterna för arbete. Reformeringen av RUT/ROT kommer att kunna bidra till ökad efterfrågan på hushållsnära tjänster. Denna åtgärd har visat sig vara en utmärkt integrationsmotor som stärker de utrikes föddas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Bör skatten på kapital höjas?
– Sverige har, i ett internationellt perspektiv, höga skatter på kapital. Att höja dessa skatter är att gå i helt fel riktning – vi behöver snarare sänka skatter på kapital för att stärka vår internationella konkurrenskraft och främja företagande och entreprenörskap. Det är också centralt för att stimulera rörlighet på bostadsmarknaden, vilket är avgörande för kompetensförsörjningen.

Vilka andra skatter bör Magdalena Andersson se över?
– Att ytterligare stärka drivkrafterna för arbete är en central fråga för att stimulera arbete. Att minska marginaleffekterna genom att slopa avtrappningen av jobbskatteavdraget är önskvärt utöver de förslag som lagts om höjd brytpunkt och slopad värnskatt. Kapitalskatter enligt ovan. Därtill bör man undvika att återuppta diskussioner om bankskatt. En bankskatt riskerar försämra service, vältras över på konsumenter och öka kostnader företagsfinansiering

Vilka åtgärder/förändringar skulle vara bäst för svenska finanssektorn?
– De viktigaste åtgärderna är att minska antalet förslag som riskerar att begränsa företagens tillgång på finansiering. Ett antal oönskade åtgärder diskuteras såsom kreditregleringar inom ramen för makrotillsynen. Detta är inte önskvärt eftersom ytterligare kapitalkrav och kreditreglingar riskerar försvaga konkurrensen, strypa tillgången på kapital vilket hindrar etableringar av och expansion inom företagen.

Sandro Scocco, chefsekonom på Arena Idé.
I en vikande konjunktur, vad ska regeringen fokusera finanspolitiken på?
– På att den ska vara expansiv och upprätthålla efterfrågan, annars kommer penningpolitiken att hamna i en än mer omöjlig situation.

Bör skatten på kapital höjas?
– Ja, det finns möjligheter att höja olika kapitalskatter, särskilt angeläget känns fastighetsskatten.

Vilka andra skatter bör Andersson se över?
– I samband med ett återinförande av fastighetsskatten finns det anledningen att justera ned reavinstskatten, för att underlätta rörligheten. Men även att göra momsen mer enhetlig, minska olika avdragsmöjligheter och återinföra arvsskatten.

Vilka åtgärder/förändringar skulle vara bäst för svenska finanssektorn?
– Att se över bankernas kapitalkrav och deras riskbedömningar, samtidigt som dessa görs konjunkturanpassade på ett sådant sätt att de undviker banksektorns starka procykliska effekt.

Platsannonser